top of page

Ödeme ve İcra Emirlerinde bulunan başlıca hukuka aykırılıklar ve itiraz yolları


İşsizlik, enflasyon, ülkenin ekonomik sorunları gibi bir çok faktör şahıs ve şirketin ekonomisini sarsmakta, şahıs ve şirketlerin borçlanması kaçınılmaz olmaktadır. Alacaklı kurum ve şahıslar alacak haklarını hukuki yollarla ileri sürse de, düzenlenen ödeme ve icra emirlerinde borç miktarını aşan ücretler, komisyonlar, cezai şartlar ve faizler talep edilmektedir. Hukuka aykırı olarak fazlaca talep edilen bu tutarların dava, şikayet ve itiraz yolu ile bertaraf edilmesi mümkündür ancak takibe uğrayan borçlu itiraz ve şikayetlerini zamanında ileri sürmemesi takiplerin kesinleşmesine sebep olmaktadır. Takip kesinleştiğinde icra ve haciz işlemleri devam etse de açılacak olan davalar ile takipleri durdurmak ve borçtan kurtulmak mümkündür.


Belirtmek gerekir ki icra takibinin türüne göre itiraz ve şikayet usulleri farklılık göstermektedir.Genel Haciz Yolu ile yapılan ilamsız takiplerde ödeme emrinde bulunan alacak tutarı fahiş ve hatalı ise hukuka veya ortada borç olmamasına rağmen icra takibi yapılmış ise borçlu ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten 7 gün içerisinde ödeme emrine tamamen veya kısmen itiraz edebilir.İlamsız takiplerde borca itiraz icra dairesine yapılır.


İlamlı takiplerde ise alacak bir mahkeme ilamı ile karara bağlandığından kanunumuz borçlunun itiraz hakkını sınırlamış ve zorlaştırmıştır. İlamlı takiplerde borçluya ödeme emri yerine icra emri gönderilir.İcra emrini tebliğ alan borçlu, borcun takipten önce ödendiğini, zaman aşımına uğradığını veya ertelenmiş olduğunu ileri sürerek İcra Mahkemesinden İcranın geri bırakılmasını istemelidir.


Elinde senet, çek gibi kambiyo senedi vasfında bir belge olan alacaklı Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapabilir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte itiraz süresi 5 gündür itiraz yine icra mahkemesine yapılır.


Görüldüğü üzere İtiraz ve şikayet usulleri takibin türüne göre değişmekte konuların daha derinden irdelenmesi gerekmektedir. Usulleri daha iyi açıklamak adına Hukuk Bürosu olarak sizlere bir çok konu başlığı hazırladık.İlgili olduğunuz konuları okuyunuz kafanıza takılan sorular için Avukata danışmaktan çekinmeyiniz.


Genel Haciz Yolu ileTakipte itiraz nasıl ve nereye yapılır? İtirazın sonuçları nelerdir?


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page