top of page

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin konusunun imkansız olması

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu imar mevzuatından veya başkaca sebeplerle imkansız olabilir. Bu durumda sözleşme batıldır. Hiç yapılmamış sayılır ve yok hükmündedir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 15.11.2007 Tarih 2006/4152, 7213


Borçlar Kanunu'nun 20/1. maddesi gereğince; bir sözleşmenin konusu imkansız ise, o sözleşme batıldır. Bir sözleşme ile yüklenilen edim, eylemli olarak veya hukuksal nedenler yüzünden yerine getirilemiyorsa, o sözleşme "olanaksız"dır. Somut olayda da, emredici hukuk kuralları içeren ve az yukarıda belirtilen İmar Yasaları'na aykırı olarak taraflarca yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu, objektif olarak sözleşmenin yapıldığı tarihte dahi imkansızdır (objektif imkansızlık). Batıl olan sözleşme esasen hiç yapılmamış sayılır ve yok hükmündedir. Bu yasal nedenle de, taraflar arasındaki sözleşme yok hükmünde olduğundan; davacı taraf, Türk Medeni Kanunu'nun 683. ve izleyen maddeleri hükümlerinin sağladığı mülkiyet hakkından kaynaklanan haklarını kullanabilir. TMK'nın 683/111. maddesi, paydaşlardan her birinin, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını, diğer paydaşları temsilen sağlayabileceği hükmünü öngörmektedir. Buna göre, paydaşlardan her biri bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 20.04.1979 tarih, 1979/1-1026 Esas ve 1979/398 sayılı; Kararında Vurgulandığı üzere; paydaşın üçüncü kişilere karşı tapulu taşınmaza elatmanın önlenmesi davasını açabilme hakkı vardır. Kuşkusuz verilecek karar, paylı mülkiyetin tümünü kapsar. Kaldı ki, bu hususlar 21.06.1994 tarih ve 30/44 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararında da açıkça vurgulanmıştır.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page