top of page

Düzenleme şeklinde yapılmayan araç rehin sözleşmesi ilam niteliğinde değildir
YARGITAY 8 HUKUK DAİRESİ 21.05.2013 TARİH 2013/4375 ESAS - 2013/7530 KARAR


Borçlu aleyhine, Ankara 47. Noterliği'nin 04.11.2011 tarihli ve 35526 yevmiye numarasıyla onaylanmış ''araç rehin sözleşmesi'' ne dayalı olarak taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip başlatılmıştır. Borçluya örnek 44 no'lu icra emrinin tebliği üzerine, borçlu vekili borcun ödendiğini, takip talebine, müvekkilinin borçlu olduğuna dair belgenin eklenmediğini, takibin haksız olduğunu bildirerek takibin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece, borcun ödenerek senetlerin geri alındığı iddiasının, İİK'nun 33. maddesinde yazılı belgeyle ispatlanamadığı gerekçesiyle itiraz ve şikayetin reddine karar verilmiş, karar borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK'nun 150/h maddesinde; alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilamda veya ilam mahiyetini haiz belgelerde tespit edilmiş olması halinde, ilamların icrasına dair hükümlerin kıyasen uygulanacağı, aynı Yasanın 38. maddesinde ise, ilam mahiyetindeki belgelerin; mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletlerin olduğu belirtilmiştir.

Somut olayda; takip dayanağı araç rehin sözleşmesi incelendiğinde, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 84 vd maddeleri gereğince ''düzenleme şeklinde'' yapılmadığı, aynı Yasanın 90. maddesine göre '' onaylama '' biçiminde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.” 8 HD 21.05.2013 2013/4375 - 2013/7530

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page