top of page

Geçersiz sözleşmede yüklenicinin mimari ve statik proje bedelleri talebi

Arsa maliki ile müteahhit arasındaki sözleşme geçersiz ise yüklenici geçersiz sözleşmeye dayanarak iyi niyetle yapmış olduğu faydalı giderleri arsa maliklerinden talep etmesi mümkündür. Mimari ve Statik proje bedellerinin talep edilmesi için bu projelerin usulüne uygun düzenlenip yerinde uygulanabilir olması ve yetkili makamlarca onaylanması gerekmektedir. Kanuna aykırı bir projenin uygulanması mümkün olmayacağından bu projelerin arsa malikine menfaat sağlaması mümkün değildir. Menfaat sağlamayan bir projenin bedelinin talep edilmesi hakkaniyete ve kanuna uygun değildir. Y.15.HD. 17.01.2008 E.2007/413 K:157 LHD 2008/9 s.3161-3162115. Hukuk Dairesi 2016/940 E. , 2017/1115 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


- K A R A R -


Dava, yapıldığı ileri sürülen eser sözleşmesinin davalı tarafça engellenmesi sonucu inşaatın yarım bırakılması nedeniyle yapılan masraf ve tüm harcamalar, uğranılan ticari zarar ile kâr kaybı alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle noterde ve resmi şekilde yapılmamış olması sebebiyle taraflar arasında geçerli olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi ilişkisinin kurulmadığının anlaşılmasına ve bu halde müspet zarar kavramında olan ticari zarar ile kâr kaybı alacaklarının talep edilmesinin mümkün bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.


2-Davacı tarafça, dava dilekçesinin 2. sayfa 3 ve 4. bentlerinde arsaların birleştirme işlemlerinin gerçekleşmesi için birleştirme harcı, aplikasyon, kroki bedelleri, tapu harçları, davalı yanın geçmiş dönem emlak vergileri, imar durumu bedelleri ve diğer tüm harcamaların davacı tarafça gerçekleştirildiği, inşaat yapım aşamasına geçmek için mimari, statik ve mekanik projeyi hazırlattıkları, belediyeden gerekli izin ve belgeleri aldıkları ve inşaata başlamak için ödenmesi gereken tüm harçları yatırdıklarını ileri sürerek bunların bedellerinin ödetilmesini de talep etmişlerdir. Tevhid sonucu oluşan tapu kaydına göre davacı ... ile davalı ... inşaatın yapılacağı ileri sürülen taşınmazda 1/2'şer pay sahibidir. Taraflar arasında geçerli şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesi kurulmamış olmakla birlikte yüklenicinin, davalı arsa sahibi yararına inşaat yapılacak arsayla ilgili bir kısım masraflar ve imalâtlar yapmış olması halinde masrafları ile imalâtların bedelini sebepsiz ./.. s.2 15.H.D. 2016/940 2017/1115 zenginleşme hükümleri uyarınca ve yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri uyarınca talep edebilir.


Mahkemece teknik bilirkişiden alınacak ek raporla davacının dava dilekçesinin 2. sayfa 3 ve 4. maddelerinde belirtilen işlerle ilgili birleştirme kararı, aplikasyon, kroki bedelleri, tapu harçları, davalı yanın geçmiş emlak vergileri, imar durumu bedellerini ödeyip ödemediği, inşaatın yapılacağı iddia olunan arsa üzerinde yapılacak inşaatla ilgili mimari statik ve mekanik projeyi hazırlayıp hazırlamadığı, belediyeden gerekli izin ve belgeleri alıp almadığı, ödenmesi gereken harçları yatırıp yatırmadığı ve bu bentlerdeki harcama ve yapılan işlerin davalı arsa sahibi yararına ve projelerin uygulanabilir olup olmadığı, yararına ise projelerin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri ile bedelleri hesaplattırılıp, yatırmış 17/04/2021 14:03 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1 YARGITAY BAŞKANLIĞI ise davalının geçmiş dönem emlak vergi borçları dışındaki yapılan harcamalar ve çizdirilen projeler bedellerinden davacı ...'nun arsada 1/2 pay sahibi olduğu da gözönünde tutularak davalının arsa payı oranında hesaplattırılıp davalının, davacı tarafından ödemesi yapılan geçmiş dönem emlak vergi borçları bulunacak miktara eklenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 14.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

コメント


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page