top of page

İhalenin feshi davasında karardan sonra yapılan feragat para cezasını ve hükmü ortadan kaldırır


İcra İflas Kanununun 134.Maddesine göre İhalenin feshi davası mahkeme tarafından esasa ilişkin bir sebeple reddedilir ise mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Mahkemenin davacıyı para cezası ödemeye mahkum etmesi davacının davadan feragat etmesine engel değildir. Davadan feragat davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Feragat dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır. Feragat hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceğinden karar mahkeme karar vermiş olsa hatta dosya istinaf incelemesinde olsa bile bu aşamada bile davadan feragat edilmesi mümkündür. İlk derece mahkemesi kararından sonra, hüküm kesinleşmeden önce yapılan feragat hükmü ve tüm sonuçlarını ortadan kaldıracağından hükmedilen para cezası da kalkacaktır.T.C.

ADANA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

10. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2019/1696

KARAR NO : 2019/1369T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : ADANA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 22/02/2018

NUMARASI : 2017/354 ESAS 2018/227 KARAR

DAVACI :

VEKİLİ : Av. MEHMET UMUT ERDEM


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davacı asil .....tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla HMK.353 maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü;

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; "İhalenin feshi davasının REDDİNE, İhale bedeli 205.000,00 TL'nin %10'u olan 20.500,00 TL para cezasının davacıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA" karar verilmiştir.


Davacı istinaf dilekçesinde; mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Uyuşmazlık; İhalenin Feshi istemine ilişkin olup, davacı 10/09/2019 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiklerini bildirilmiştir.


"Başvurma Hakkından Feragat" başlıklı HMK.nın 349. maddesinde "Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemez.

Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle reddolunur" düzenlemesi bulunmaktadır.

"Davadan feragat" müessesesi ise HMK.'nın 307.maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmünde; feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır.HMK.'nın 309.maddesinde aynen; "Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır.

Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muafakatına bağlı değildir..." hükmü yer almaktadır.

HMK.'nın 310. maddesine göre "Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir."

HMK.'nın 311. maddesine göre de, feragat kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur.


Davacı, mahkeme kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurduktan sonra 10/09/2019 tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiştir.

Dairemizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; İstinaf incelemesine konu hüküm kesinleşmeden davacı asil ...... tarafından 10/09/2019 tarihli davadan feragat dilekçesi gönderdiği anlaşılmıştır. istinaf incelemesine konu hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragatın mümkün olduğu ve vaki feragat beyanı nedeni ile davanın reddi gerektiği anlaşıldığından, davacı asilin davadan feragat ettiği yönündeki beyanı da dikkate alınarak istinaf incelemesi yapılmaksızın mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin feragat nedeni ile reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M:Yukarıda açıklanan sebeplerle;

Davacı asilin 10/09/2019 tarihli davadan feragat dilekçesi nedeni ile istinaf başvurusunun, HMK'nun 349/2 maddesi gereğince feragat nedeni ile REDDİNE,


Davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmasından sonra, yine davacı asil ........tarafından 10/09/2019 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından, Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 22/02/2018 tarih 2017/354 Esas 2018/227 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,


Vaki feragat beyanı nedeni ile davanın REDDİNE,


İlk derece yargılaması açısından;

Dava açılırken alınması gereken 44,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 13,00 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir KAYDINA,


Davacı tarafından ilk Derece Mahkemesi'nde yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,


Dosyaya yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana İADESİNE,


İstinaf yargılaması açısından;

İstinaf kanun yoluna başvurulur iken yatırılması gereken 44,40 TL istinaf karar harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat KAYDINA,


Davacı tarafından peşin yatırılan 35,90 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya İADESİNE,


Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya VERİLMESİNE,


Dosyaya yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana İADESİNE,

Kararın Yerel Mahkemece taraflara TEBLİĞİNE,


Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucu KESİN olmak üzere 16/09/2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Kommentare


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page