top of page

Kadastro davalarında görevli mahkeme hangi mahkemedir?
Her davada olduğu gibi davaların görevli mahkemede açılması gerekmektedir. Görev kamu düzenine ilişkin olup hakim tarafından resen araştırılmalıdır. Davaların görevsiz mahkemede açılması durumunda esasa girilmeksizin görevsizlik kararı verilmektedir. Mahkemelerin vermiş oldukları görevsizlik kararları ile yargılamayı gereksiz olarak uzamaktadır. Yargılamanın uzaması vatandaşların haklarına kavuşmalarını engelleyerek mağduriyetlerine sebep olmaktadır.


Kadastro davalarında görevli mahkeme Kadastro Mahkemesidir. Kadastro mahkemesinin davaya bakabilmesi için dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışmaları yapılıp kadastro tutanağı düzenlenmelidir. Kadastro çalışması yapılmayan taşınmazlarda genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.


Kadastro çalışması yapılmayan bir taşınmaz için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldıktan sonra kadastro çalışmaları yapılıp kadastro tutanağı düzenlenmiş ise Kadastro Mahkemesi görevli hale geleceğinden Asliye Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Kadastro Mahkemesine göndermelidir.Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/3928 Esas, 2015/7996 Karar

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki taşınmaz hukukuna ilişkin davada ... Kadastro ve ... Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, tescil istemine ilişkindir. Kadastro mahkemesi tarafından, dava konusu taşınmaz ile ilgili henüz kadastro çalışmaları yapılıp kadastro tutanağı düzenlenmediği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye hukuk mahkemesince ise; kadastro mahkemesinin görevsizlik kararı verdiği tarihte ... Mahallesinde kadastro çalışmalarının tamamlandığı söz konusu tarih itibariyle kadastro mahkemesinin görevli olduğu, kaldı ki; yine görevsizlik tarihinde dava konusu yere ait kadastro tutanağının ... Kadastro Mahkemesinin 2012/1 E. - 2013/23 K. sayılı dosyasında davalı olduğu Kadastro Kanununun 26 ve 27. maddeleri gereğince kadastro tutanağı kesinleşmeyen taşınmazlara ilişkin mülkiyet uyuşmazlıklarına bakmak görevinin kadastro mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dosya kapsamından, dava konusu edilen ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi 199 ada 152 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak 10/06/2011 tarihinde kadastro tutanağı düzenlenmiş olduğu ve ... Kadastro Mahkemesinin 2012/1 E. sayılı dosyasında davalı olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda; her ne kadar kadastro mahkemesinde dava açıldığı tarihte dava konusu taşınmaz ile ilgili düzenlenmiş bir kadastro tutanağı bulunmamasına rağmen, dava devam ederken yörede kadastro çalışmaları başladığı ve dava konusu yer ile ilgili, mahkemenin görevsizlik kararı verdiği tarihten önce kadastro tutanağı tanzim edildiğine göre artık kadastro mahkemesi görevli hale gelmiştir. Bu nedenle, uyuşmazlığın kadastro mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Kadastro Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30/09/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2022/1947 E. 2022/2697 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada ... (Kapatılan) Kadastro Mahkemesi ile ... (Kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemeleri'nce ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

- K A R A R - Davacı vekili 27.09.2006 havale tarihli dava dilekçesinde, ... Kadastro Müdürlüğü’nün kadastro çalışmalarını yaptığı ... ilçesi, Oymalıtepe Beldesi Düz Mahallesinde ... ada da yapmış oldukları kadastro çalışmalarında orman olduğu halde davalılar adına işlem gören parsellerin orman vasfı ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

... (Kapatılan) Kadastro Mahkemesi’nce, dava konusu taşınmaz olan ... İlçesi, Oymalıtepe Beldesi, Düz Mahallesi ... ada olduğunu, parselin belli olmadığını, kadastro çalışmalarına başlanılmadığını ve davalılara ait taşınmazların hangi parsele olduğunun belli olmadığından dava konusu taşınmazlara ait kadastro tutanağının düzenlenmediğinin anlaşıldığını, bu bağlamda 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 26. maddesine göre kadastro mahkemesinin görevinin bir taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiğinde başlayacağından hakkında kadastro tutanağı düzenlenmemiş taşınmazlara ilişkin davalara bakma görevinin genel mahkemelere ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. ... (Kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesi'nce ise, her ne kadar dava konusu edilen 385 ada ile ilgili olarak dava tarihinde kadastro tutanağı düzenlenmemiş ise de dava edilen kısımların orman dışı bırakılarak bunların orman olmadığı yönünde kadastro çalışmalarında olumsuz tutanak düzenlenmiş olduğunun kabul edilmesi gerektiği, ayrıca davanın askı ilan süresi içerisinde açıldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 26. maddesine göre Kadastro Mahkemesi'nin görevi taşınmazla ilgili tutanağın tanzimi ile başlar. Hakkında tutanak tanzim edilmeyen taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesi'nde çözümlenmesi mümkün değildir. Hakkında tutanak tanzim edilmeyen taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıkların genel hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi gerekir. Dosya kapsamından, 3402 Sayılı Kanun’a göre genel arazi kadastrosu yapıldığı, tutanakların 29.08.2006 - 27.09.2006 tarihleri arasında ilan edildiği, orman kadastro ve genel arazi kadastrosunun birlikte yapıldığı ve ilan süresi içinde eldeki davanın orman yönetimince açıldığı, davanın aynı zamanda orman kadastrosuna itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmakla, görevli mahkeme kadastro mahkemesidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince ... (Kapatılan) Kadastro Mahkemesi’nin birleştirildiği ... Kadastro Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 21/02/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page