top of page

Kadastro mahkemesinin görevi kesinleşmeyen kadastro tutanaklarına ilişkindir.Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/16079 E. 2014/12742 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taşınmaz hukukuna ilişkin davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi ve ... Kadastro Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, taşınmazın beyanlar hanesine davacının zilyet olduğunun tescili istemine ilişkindir.

Asliye Hukuk Mahkemesi; dava konusu taşınmaz hakkında kadastro mahkemesinde derdest dava bulunduğu ve kadastro tutanağı kesinleşmediğinden görevli mahkemenin kadastro mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Kadastro Mahkemesi ise; dava konusu taşınmaza ilişkin kadastro tutanaklarının kesinleşmiş olduğu ve genel görevli asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Dosya kapsamından, dava konusu edilen taşınmaza ilişkin askı ilanının 19/3/2010-19/4/2010 günleri arasında yapılmış olduğu anlaşılmış ise de, aynı taşınmaza ilişkin askı süresi içinde Kadastro Mahkemesinde dava açılmış olduğu ve bu suretle kadastro tutanağının kesinleşmediği anlaşılmıştır.


Bu durumda Kadastro Kanunu uyarınca kadastro tespit tutanakları henüz kesinleşmemiş olduğundan ve bu davalarda Kadastro Mahkemesi görevli olduğundan, uyuşmazlığın Kadastro Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince ... Kadastro Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 26.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/18135 E. 2014/17423 K.

İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Kadastro tespitine itiraz istemine ilişkin davada ... 1. Kadastro Mahkemesi ve ... 15. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, kadastro tespitinde malik hanesi boş bırakılan taşınmazın davacılar adına tescili istemine ilişkindir.

Kadastro Mahkemesince, davaya konu yerde kadastro çalışması yapılmadığından bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, davanın kesinleşmeyen kadastro tutanaklarına ilişkin olarak açıldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kadastro mahkemesinin görevi kesinleşmeyen kadastro tutanaklarına ilişkin olup, ilan süresi içinde dava açılmayan ya da dava açılıp da kadastro mahkemesince sonuçlandırılıp kesinleşen tutanaklar tapu siciline tescil edilmemiş olsa dahi, bu gibi haller kadastro mahkemesi görevi dışındadır.

Somut olayda davacılar, ..., ... Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmaza uzun zamandır zilyet olduklarını, ancak kadastro çalışmaları sırasında bu yerin malik hanesinin boş bırakıldığını sonradan öğrendiklerini ileri sürerek taşınmazın kendi adlarına tescilini talep etmişlerdir. Dosyanın incelenmesinde, davacıların hak iddia ettiği ..., ... Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışmaları sırasında malik hanesinin boş bırakılması nedeniyle kadastro tutanaklarının tamamlandığından ve dolayısıyla kesinleştiğinden söz edilemeyeceği, kesinleşmeyen tutanaklara ilişkin olarak açılacak davalara bakma görevinin Kadastro mahkemelerine ait olduğu anlaşılmakla, uyuşmazlığın Kadastro Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21. ve 22. maddeleri gereğince ...1. Kadastro Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 01.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page