top of page

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arasında çelişki bulunması durumunda sözleşme nasıl uygulanır

Arsa sahiplerinin aynı yüklenici ile ayrı ayrı imzaladığı sözleşmeler arasında çelişki veya farklılık olması durumunda, bu çelişkinin nasıl giderilmesi gerektiği soru­nu ortaya çıkacaktır.


Tarafların birbirlerinin haklarına etkili olmadığı, bölünebilen menfaatlerin olduğu konularda, her sözleşme bağımsız olarak değerlendiri­lerek hüküm kurulabilir.


Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 21.12.2005 Tarih 3319/6986 Sayılı Kararı


“Davacı arsa sahibi Ahmet ile dava dışı arsa sahipleri ve davalı yüklenici arasında düzenlenen 13.10.1995 tarihli düzenleme kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 24 ay zarfında yani 13.10.1997 tari­hinde bitirilip teslim edilmesi gerekmektedir. Dava dışı diğer arsa sahipleriyle yüklenici arasında 12.12.1995 tarihinde düzenlenen ve Karşıyaka Asliye Tica­ret Mahkemesi'nin 1999/29 Esas sayılı davasına konu olan sözleşmenin koşul­ları farklı olduğundan, bu dava yönünden emsal olarak kabul edilmesi ve sü­renin inşaat ruhsatının alındığı 20.5.1996 tarihinden başlatılması suretiyle 24 aylık ifa süresinin 20.5.1998 tarihinde sona ereceğinin kabul edilmesi doğru olmamıştır. Kesinleşen davaya konu olan sözleşmeye göre inşaat süresi 20 ay­dır ve süre arsanın boş olarak teslimi tarihinden itibaren başlamaktadır.


Eli­mizdeki davaya konu olan sözleşmede ise 24 aylık sürenin başlangıcı sözleşme tarihidir. Buna göre inşaatın 13.10.1997 tarihinde bitirilmesi gerekir. Ne var ki, in­şaat yapılacak parsellerden 6 numaralı parselde belediyeye ait olan hissenin alınma­sı ancak 6.2.1996 tarihli encümen kararı ile gerçekleşmiş, davalı da bundan sonra 20.5.1996 tarihinde inşaat ruhsatını alabilmiştir.


Davalı yükleniciden ruhsatsız inşa­at yapımına başlaması istenemeyeceğinden ve bu husus kamu düzenine ilişkin ol­duğundan sözleşme tarihinden belediye hissesinin alındığı tarihe kadar geçen 4 ay­lık sürenin mücbir sebep olarak kabulü ve işin ifa süresine eklenmesi ile inşaatın bitmesi gereken tarihin 13.2.1998 olduğunun kabulü ile iskan ruhsatının alındığı 16.7.1998 tarihine kadar geçen süre için kira tazminatına hükmedilmesi gerekir.


Davacı arsa sahibi Ahmet kendisine ait bağımsız bölümleri 9.3.1998 tarihin­de davacı üçüncü kişilere sattığından 13.2.1998 tarihi ile 9.3.1998 tarihi arasında geçen süre için davacı arsa sahibi Ahmet yararına, 9.3.1998 tarihinden, iskan tarihine kadar ise davacı üçüncü kişiler yararına gecikme tazmina­tına hükmedilmesi gerekirken sözleşmenin IlI/h maddesindeki düzenlemenin cezai şarta ilişkin olduğunun belirtilmesi ve dayanağı sözleşme hükümleri farklı olan ke­sinleşmiş mahkeme kararına atıf yapılmak suretiyle 20.5.1998-16.7.1998 tarihleri arasındaki dönem için davacı üçüncü kişiler yararına tazminata hükmedilmesi gereğine değinen bozma ilamı zuhule müstenit olmakla I. ve 2. bentleri tamamen ortadan kaldırılmak suretiyle yerel mahkeme kararının yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmasına karar verilmiştir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page