top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Veri Sorumlusu Kimdir?Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Veri sorumluları kişisel verileri bizzat kendileri işleyebileceği gibi yetki verdikleri kişiler vasıtasıyla da işleyebilirler.


Şahıs işletmelerinde veri sorumlusu kimdir?


Kişisel veri işleme faaliyetinin, bir gerçek kişi (örneğin eczane, avukat, muhasebeci) adına işlenmesi halinde de adına veri işlenen gerçek kişi veri sorumlusudur.Tüzel kişilerde veri sorumlusu kimdir?


Kişisel veri işleme faaliyetinin, bir tüzel kişi (örneğin bir şirket) adına işlenmesi halinde veri sorumlusu, tüzel kişinin bizzat kendisidir.

Şirketler veri sorumlusu belirleyebilir mi?


Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişinin kendisidir. Şirkette bir tüzel kişi olduğundan “veri sorumlusu” belirlemesi söz konusu değildir. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde tüzel kişilerde veri sorumlusunun, tüzel kişiliğin kendisi olduğu, tüzel kişiliğin Kanunun uygulanması bakımından bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebileceği, bu görevlendirmenin tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. Şirketler kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi için bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir ancak bu görevlendirme yapılsa bile kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden şirketin kendisi sorumludur.

Bakanlıklarda veri sorumlusu kimdir?

Bir Bakanlığın, veri sorumlusu sıfatını taşıyan kamu kurum ve kuruluşunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun bir veri sorumlusu belirlemesi durumu söz konusu değildir. Tüm bu kurum ve kuruluşlarda veri sorumlusu, kurum veya kuruluşun bizzat kendisidir.


Bir Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili birimler, veri sorumlusu sayılır mı?


Kanunda “veri sorumlusu”; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bir Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar kişisel veri işleme amaç ve vasıtalarını kendisi belirlemiyorsa ve kişisel verilerin işlendiği veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden de sorumlu değilse veri sorumlusu sayılmayacaktır. Bu birimlerin işlemekte oldukları tüm kişisel verilerle ilgili yükümlülükler, bağlı oldukları Bakanlık tarafından yerine getirilecektir.


Bir şirketler topluluğuna bağlı her bir şirket ayrıca veri sorumlusu sayılır mı?


Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, veri sorumlusu statüsüne sahip olunup olunmadığını belirleyebilmek için bu üç unsurun varlığına bakmak gerekmektedir. Bağlı şirketlerin her biri, kişisel veri işleme amaç ve vasıtalarını kendileri belirliyorsa ve bir veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu iseler, Kanuna göre veri sorumlusu statüsüne sahip olacaklardır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page