top of page

Hangi yollarla işlenen veriler KVKK kapsamındadır?Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin işlenmesini, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlamıştır.


Kanuna göre kişisel verinin ;

  • Kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmesi veya

  • Bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi gerekmektedir.

Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamındadır. Kanunda “veri kayıt sistemi”; kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi olarak tanımlanmıştır.


Bir kâğıt parçası üzerine yazılarak işlenen veriler kanun kapsamında mıdır?


Bir kâğıt parçası üzerine yazılarak işlenen kişisel veri (Ad, soyad ve telefon numarası, TC Kimlik numarası ..vb) kısmen ve tamamen otomatik yollarla işlenmemektedir o halde bu veri işleme yönteminin bir veri kayıt sisteminin parçası olarak işlenip işlenmediğine bakmamız gerekir. Bir veri kayıt sisteminin parçası olarak veri işleme kişisel verilerin bir sistem dahilinde işlenmesini ifade eder, eğer bir işletme müşterilerine ait kişisel verileri gelişigüzel olarak sistemsiz bir şekilde kağıt parçasına yazmış ise burada veri işleme bulunmamaktadır. Ancak bu veri işleme müşterilere ait kişisel verilerin düzenli olarak kağıtlara veya deftere yazıp saklamak gibi sistemli olarak işlenmiş ise bu veri işleme kanun kapsamındadır.

Kanun, otomatik olmayan yollarla kişisel veri işlenmesini tamamen Kanun kapsamı dışında tutmamaktadır. Otomatik olmayan yolla veri işleme eğer bir veri kayıt sisteminin parçası olarak gerçekleştiriliyorsa bu durumda söz konusu veri işleme faaliyeti de Kanun kapsamında kabul edilmektedir. Dolayısıyla otomatik olmayan yolla işlenen kişisel veriler, bir veri kayıt sisteminin parçası ise Kanun kapsamında olacaktır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comentários


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page