top of page

Milli parklar zilyetlik ile kazanılamaz


Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2003/3655 Esas 2004/440 Karar Sayılı içtihadı


"İçtihat Metni"


DAVA : Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 17.2.2004 günü belirlenen saatte aleyhine temyiz istenen vekili avukat ....geldi. Gelenin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafın sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Tetkik hakiminin raporu okundu. Dosyadaki belgeler incelendi. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:


KARAR : Kadastro sırasında 165 ada 419, 598, 489, 401, 195 ada 32, 35 ve 40 parsel sayılı yüzölçümleri tutanaklarında gösterilen taşınmazlar dava dışı taşınmazlara uygulanan vergi kayıtlarının miktar fazlası olup, alanı içerisinde kaldıklarından söz edilerek 401 sayılı parsel çalılık, diğer parseller zeytinlik niteliği ile hazine adına tespit edilmiş, 401 sayılı parselin ( A ) ile işaretlenen kısmının 1. derecede doğal sit alanında kaldığı, diğer taşınmazların ise 1. derecede doğal ve 1. derecede arkeolojik sit alanları içerisinde kaldıkları ve 419, 598, 32, 35, 40 sayılı parseller üzerindeki zeytin ağaçlarının Gülsüm'e ait olduğu beyanlar hanesinde gösterilmiştir. Davacı G' nin tapu kaydına, miras yolu ile gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, taşınmazların hazine adına B... Gölü Tabiat Parkı niteliği ile tapuya tesciline, 401 sayılı taşınmazın krokisinde ( A ) harfi ile işaretlenen kısmının 1. derecede doğal sit alanı içinde kaldığının, diğer parsellerin tamamının ise 1. derecede doğal sit alanı ve 1. derecede arkeolojik sit alanı içinde kaldığının beyanlar hanesinde gösterilmesine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.


Davacının davası zemine yöneliktir. Davalı hazine tarafından muhtesata yönelik olarak bir dava açılmamış hazine açılan davaya katılmamıştır.


Mahkemece dava konusu taşınmazlar kadastro tutanaklarında belirtilen hukuksal nedenlere dayanılarak davalı hazine adına tespit edilmiştir. Davacı taraf vergi kaydına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak çekişmeli taşınmazların adına tescili gerektiğini öne sürüp dava açmıştır.


Mahkemece davacı taraf yararına kadastro tespit gününden taşınmazlar üzerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleşmediği gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuştur. Dava konusu taşınmazların birinci derecede doğal sit alanı içerisinde kaldığı üzerlerinde korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunmadığı, taşınmazlar üzerinde davacıların zilyet bulundukları ve çekişmeli taşınmazların B... gölü milli tabiat parkı sınırları içinde kaldığı dosya kapsamı ile belirlenmiştir. Taşınmazların B... gölü milli tabiat parkı sınırları içerisinde kaldığı davacıların da kabulündedir.


Gerçekten 2873 sayılı Milli Parklar Yasasının 15. maddesi ile bu kanun kapsamına giren yerlerin tapuya tescili ve zilyetlik yoluyla kazanılması yasaklanmıştır.


Mahkemece bu olgular dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davacıların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 2.220.00 lira ilam harcının davacıdan alınmasına,


SONUÇ : Yargıtay duruşmasında kendisine vekille temsil ettiren davalı hazine yararına takdir ve tespit olunan 375.000.000 lira avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı hazineye verilmesine, 17.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page