top of page

Sözleşmede arsa sahibinin pay devri borcuna ilişkin düzenleme yok ise pay devri orana göre yapılır

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yükleniciye ve arsa malikine düşen daireler belirli olsa da yükleniciye düşen payların veya irtifak haklarının yükleniciye ne zaman devredileceği kararlaştırılmamış olabilir. Devir tarihi kararlaştırılmamış ise yükleniciye düşen paylar işin yapıldığı oran gözetilerek verilir.Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 29.04.1993 Tarih 1992/4528 Karar/Esas sayılı kararı

“Mahkemece, eserin zamanında bitirilmediği ve yüklenicinin henüz inşaatı tamam­lamadığı, çalışmalar devam etmekte ise de bu aşamada tapu almaya hak kazanma­dığı görüşü ile dava reddedilmiştir.


Oysa, sözleşmenin 13 ve 17. maddelerinde kat irtifakının kurulacağı ve hisse tapusunun verileceği belirtilmiştir. Bu iş­lemlerin hangi aşamada yapılacağı yazılı değilse de eser tamamen bitmeden tapu verilmeyeceğine dair bir şerh sözleşmeye konulmadığına göre arsa sahi­binin akit gereğince yükleniciye gerekli yardım yapması ilkesinden hareketle davacı yüklenicinin yaptığı iş oranında hak etmesi gereken bağımsız bölüme tekabül eden arsa payının davacı adına tescili gerekir.


O halde mahkemece ta­rafların akdi sürdürme yolundaki açıklamaları da dikkate alınarak inşaatın seviyesi­nin saptanması ve bulunacak seviyeye göre davacıya verilmesi gereken arsa payı nisbetinde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.”


Sözleşmede pay geçirim zamanına ilişkin düzenleme bulunmaması ile birlikte sadece yüklenicinin talep ettiği anda satışın yapılacağı kararlaştırılmış ise yine pay geçirimi inşaatın geldiği seviyeye göre yapılır.


Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 04.11.1997 Tarih 4207/4674 Karar/Esas sayılı kararı


Temyize konu ihtilaf, davacı yüklenicinin yaptığı inşaattan kendisine isabet eden, 2, 3, 4, 5 ve 6 no.lu bağımsız bölüm tapu kayıtlarının iptaliyle adına tesciline iliş­kindir. Mahkemece dava kabul edilmiş, hüküm davalılardan Hanefi vekilince tem­yiz edilmiştir. Yanlar arasındaki ilişki 25.4.1994 günlü kat karşılığı inşaat ya­pım sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı davalılara ait arsaya inşaat yapıp karşılığında binadaki 2, 3, 4, 5 ve 6 no.lu bağımsız bölüm tapularına hak kaza­nacaktır.


Sözleşmenin 2 ve 5’inci maddelerine göre satış yetkileri yüklenicinin talebi anında verilecektir. Kat karşılığı eser sözleşmelerinde yüklenicinin bedele yani tapuya hak kazanabilmesi, eseri sözleşmesine uygun biçimde yapıp noksansız şekilde teslim etmesine bağlıdır. Bina tamamlanmadıkça arsa sahibi yükleniciye isabet edecek tüm bölümlerin tapularını vermek zorunda değildir. Sözleşmenin 2. ve 5’inci maddelerindeki hükümleri de inşaatın seviyesi doğrultusunda tapu verilir şeklinde anlamak gerekir.


Dava tarihinde, rapora göre % 80'i ikmal edilmiş bir inşaatta yükleniciye tapuların tümü devredilemez; aksi takdirde arsa sahipleri yapılmayan oranda tazminatsız kalır ki bu da tarafların sözleşmeden kaynaklanan haklarına ters düşer....İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page