top of page

Sözleşmenin feshinden sonra arsa maliki elatmanın önlenmesi davası açabilir


Arsa sahipleri sözleşmeyi geriye etkili olarak feshetme sinden sonra (sözleşmeden döndükten sonra) yükleniciden haricen bağımsız bölüm alan üçüncü kişilere karşı elatmanın önlenmesi davası açabilir.


Arsa malikleri hep birlikte sözleşmeden dönse dahi Medeni kanunun 693. Maddesinin 3.fıkrasına göre sadece bir tanesinin el atmanın önlenmesi davası açması mümkündür.


Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir (TMK m 693/3).


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 21.6.1944 1942/30


"Medeni Kanun m.625 deki temsil yetkisi'nden anlatılmak istenen, ortak malın elmenliğine (zilyetliğine) veya mülkiyetine ve maddesine, üçüncü kişilerin bir hakka dayanmaksızın sataşmaları halinde her paydaşın, paylı mülkün tamamını korumağa ait önlemleri almak, bunu önlemek için dava etmek hakkını kullanabilmek yetkisine sahip olmasıdır. Bu yetki, o paydaş için ancak (örneğin, zarar bedelinin paydaşlara göre bölünebildiği, mülkün yıkılıp bozulmasından doğan ödence davasının dışındaki) bölünemeyen hususlarda gerçekleşebilir. Bu hallerde açılan davalar sonucunda, davalının haksızlığı ortaya çıkarsa elinin çektirilmesine, sataşmanın kaldırılmasına ve tapu sicilinin düzeltilmesine dair verilecek hükmün, yalnız davacı paydaşın payına ait olması ve böyle bir hükmün yerine getirilmesi mümkün olamayacağından paylı şey'in tamamını kapsaması zorunludur.


Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 7.7.2003, 7490/8223


"Dosyaya getirtilen tapu kayıtlarından 5 parsel sayılı taşınmazda da davacı kooperatifin kayden paydaş durumunda olduğu, davalıların ise ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bilindiği ve Medeni Kanun'un 625. maddesi ile 21.6.1944 tarih, 30/24 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararı'nda ifade edildiği üzere, müşterek mülkiyete konu taşınmaza üçüncü kişilerin tecavüzleri halinde paydaşlardan her birinin öteki paydaşları temsilen elatmanın önlenmesi davası açabilme ve elatma sabit ise taşınmazın tamamından men isteme hakkının bulunduğu kuşkuşuzdur.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page