top of page

Temsilcinin rızası ile yüklenici adına pay temliki
23. Hukuk Dairesi 2015/2845 E. , 2016/2178 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen asıl ve birleşen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 30.12.2014 gün ve 10247 Esas, 8606 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR - Asıl davada davacı vekili, yüklenici müvekkili ile arsa sahibi davalılar ..., ... ve dava dışı diğer arsa malikleri arasında 15.02.2010 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, müvekkiline düşen 11 no'lu bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak tapu devrinin de yapıldığını, sözleşmenin tarafı olan davalılara sözleşme şartlarına uymaları konusunda ihtar çekildiğini ancak haksız satışın iptal edilmediğini ileri sürerek, 11 no'lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Asıl davada davalı ... (Bilici) Yazar, gazete ilanı ile ev ararken kendisini müteahhit olarak tanıtan ... ile tanıştığını, dava konusu bağımsız bölüm için 85.000,00 TL'si peşin, 17.000,00 TL'si senetle ödenmek üzere anlaştıklarını, tapu dairesinde ...'a ödeme yaptığını, senetleri ona verdiğini, tapuyu devraldığını, daha sonra dava açılınca yüklenicinin ...'ın babası olan davacı olduğunu öğrendiğini, baba oğulun danışıklı davrandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Asıl davada davalı ..., davacı ...'ın, ...'ın babası olduğunu, asıl yüklenicinin ... olduğunu ve fakat sözleşmeyi ... ile düzenlediklerini, baba oğul olmaları nedeniyle bunda bir mahsur görmediklerini, 10 numaralı dairenin satışını verdiğini ve ardından 11 numaralı yerin satışının da istendiğini, oysa inşaatın 3. kat betonu atılmış şekilde durduğunu ve hiç ilerleme olmadığını, alıcıların çok ısrar etmesi ve ...'ın inşaatı çok kısa zamanda bitireceğine söz vermesi üzerine satışın yüklenici adına yapıldığını, her aşamasında ...'ın hazır olduğunu ve satış parasını ...'ın aldığını, beraber iş yapan baba ve oğulun aralarının bozulduğunu ve davacının bu davayı açtığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Asıl davada davalı ... cevap vermemiştir.

Birleşen davada davacı vekili, 11 numaralı dairenin satıldığı Nurten Bilici'nin davalı ...'un kardeşi olduğunu, taşınmazın, Nurten Bilici tarafından Gülten Yazar'a muvazaalı olarak satıldığını ileri sürerek, 11 no'lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davalı ..., davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalılardan ... aleyhine açılan davanın sıfat yokluğundan reddine, davalılardan ...nin dava konusu taşınmazı davadan sonra devrettiği anlaşıldığından hakkında açılan davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine, davalılardan ... ve ...'a yönelik asıl ve birleşen davanın kabulüne, 11 no'lu bağımsız bölümün davalı ... adına olan tapusunun iptali ile davacı ... adına tesciline karar verilmiş, kararı, asıl davada davalı ..ı ile, mahkemece hükme dayanak alınan, davacı yüklenici tarafından keşide edilen 29.06.2010 tarihli ihtarnamede yüklenicinin, kendisinin "bilgisi dışında" satış yapılmamasını ihtar ettiği, satış işleminin yüklenicinin "bilgisi dahilinde" yapıldığı, yüklenicinin oğlu olan ...'ın işlemler sırasında hazır bulunduğu, satış bedelinin bir kısmının dava dışı ...'a peşin olarak ödendiği, kalanının ise davacı yüklenici ... adına keşide edilen senetlerle ödendiğinin savunulduğu, davalılar ... Yazar ve ... tarafından ...'ın lehtarı bulunduğu senet suretlerinin sunulduğu, dava konusu taşınmazın satışı ile ilgili ve ... hakkında dolandırıcılık suçunu işlediklerinden bahisle kamu davası açıldığı anlaşıldığından, mahkemece, dosyaya sunulan senetlerdeki ciro imzasının ...'a ait olup olmadığı yönünde inceleme yapılarak, imzanın ...'a ait olduğunun tespit edilmesi halinde senet asıllarının borçluların elinde olmasının ödendiğine karine teşkil ettiği gözetilerek, dava konusu dairenin davacı yüklenicinin bilgisi dahilinde satıldığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesi, ciro imzalarının davacı yükleniciye ait olmadığının tespiti halinde ise iş bu davanın sonucunu etkileme olasılığı bulunduğundan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/495 E. sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılıgılı gerekçeye dayalı olarak hüküm kurulmasının doğru olmadığı belirtilerek hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma nedenine göre, asıl davada davalı (...ekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir. Bu kez, asıl ve birleşen davada davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 64,00 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Kommentare


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page