top of page

Toplantıya katılanları gösteren cetveldeki imzanın niteliğiYönetim kurulu toplantılarında toplantıya katılan malikleri gösteren cetveller hazırlanmaktadır. Bu cetveller sadece toplantıya katılanları tespit etmek için kullanılmaktadır. Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına yazılır ve tutanağın altı olumlu oy kullanan kat maliklerince veya olumsuz oy kullandığı belirtilerek olumsuz oy kullanan malikler tarafından imzalanır.


Toplantıya katılmış olmasına rağmen toplantı tutanağını imzalamayan kişinin gerek olumlu, gerek olumsuz oy kullandığından söz edilemez. Toplantıya katılanları gösteren cetveldeki imza, karar toplantı tutanağının altındaki imza niteliğinde değildir.


EMSAL KARAR
ÖZET: Davacının toplantıya katıldığı, yöneticiliğe aday olduğu, ancak toplantı tutanağının altını imzalamadığı anlaşılmaktadır. Buna göre davacının karara katılıp olumlu oy kullandığından söz edilemez.

Dava dilekçesinde; 15.1.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının ve alınan kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde, iptali istenilen 6.1.2008 tarihli kat malikleri kurulu toplantısı olağan ilk toplantı olup, toplantı tutanağından davacının toplantıya katıldığı, yöneticiliğe aday olduğu, ancak toplantı tutanağının altını imzalamadığı anlaşılmaktadır. Buna göre davacının karar katılıp olumlu oy kullandığından söz edilemez.


Mahkemece, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesi uyarınca, kat malikleri kurulunun ilk toplantısının kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile yapılması gerektiği de dikkate alınarak tüm deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacının alınan karara olumlu oy kullandığı gerekçesi ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. (Y.18.HD’nin 7.6.2011 gün ve 2011/4739-6756 sayılı ilamı)

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page