top of page

Vekil ile temsil edilmeyen tarafın duruşma gününü UYAP' tan öğrenmesine karar verilemez.
UYUŞMAZLIK

Vekillikleri Hukuk büromuzca üstlenilmeden önce, Adana ' da ikamet eden müvekkillere karşı Şanlıurfa İcra Müdürlüğünden Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip başlatılmış müvekkiller senetteki imzanın kendilerine ait olmaması sebebiyle Şanlıurfa İcra Mahkemesinde imzaya itiraz davası açmıştır.


Müvekkiller mahkemenin ilk duruşmada bizzat hazır bulunmuş, bir sonraki duruşma 13.04.2016 tarihine bırakılmıştır. Müvekkiller 13.04.2016 tarihli duruşmaya kendilerinin ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle katılamayacaklarını belirterek mazeret dilekçesi sunmuştur. Mahkemece mazeretlerin kabulüne ve bir sonraki duruşmanın 01.06.2016 tarihine bırakılmasına karar verilmesine rağmen müvekkillere bir sonraki duruşma gününü bildirir tebligat çıkartılmamış, .müvekkillerin duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar vermiştir.


Müvekkiller davayı vekilsiz olarak kendileri takip ettiklerinden duruşma gününü UYAP üzerinden öğrenememiş, 01.06.2016 duruşmaya katılamamıştır.Mahkeme usulüne uygun davet etmediği müvekkillerin duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadıklarına kanaat getirerek HMK'nun 150/1. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırmış, bu işlemden kaldırma kararını da müvekkillere tebliğ etmemiştir.


Mahkeme dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren 3 ay içinde davanın yenilenmemesi sebebiyle HMK'nun 320/4. ve 150/5. maddesi uyarınca 28.09.2016 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar vermiş gerekçeli kararı hazırlayarak müvekkillere tebliğ etmiştir.Müvekkiller duruşmadan, dosyanın işlemden kaldırıldığından gerekçeli karar kendilerine ulaştığı anda haberdar olmuştur.


Müvekkiller tebliğden hemen sonra hukuk büromuza başvurmuş mahkemenin hukuka aykırı kararının ortadan kaldırılmasını talep etmiştir.Tarafımızca istinaf başvuru dilekçesi hazırlanmış, başvurumuz kabul edilerek ilk derece mahkemesi kararı bölge adliye mahkemesi tarafından kaldırılmıştır.


HMK'nun Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması başlıklı 150. maddesinin 1. fıkrasında " Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir." hükmü düzenlenmiştir. Mahkeme müvekkillerin mazeretlerini kabul etmesine rağmen bir sonraki duruşmaya usule uygun olarak davet etmemiş müvekkillerin duruşma günün uyaptan öğrenmesine karar vermiştir. Avukat ile takip edilmeyen işlerde tarafların uyap kullanma zorunluluğu olmayıp, uyap yolu ile tebliğ işleminin yapılması da mümkün değildir.
T.C.

GAZİANTEP

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

12. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2016/108

KARAR NO : 2016/125 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F K A R A R IİNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 28/09/2016

NUMARASI : 2015/897 2016/959

DAVACI :

DAVACI :

VEKİLİ : Av.MEHMET UMUT ERDEM

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVANIN KONUSU : İmzaya İtiraz

KARAR TARİHİ : 06.12.2016

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİHİ : 06.12.2016


Borçlular aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ilamsız takipte, keşideci ve avalist borçluların bonodaki imzalarına itiraz ettikleri, borçluların ilk duruşmada bizzat hazır bulundukları, 13.04.2016 tarihli duruşmaya kendilerinin ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle katılamayacaklarını belirterek mazeret dilekçesi sundukları, alacaklı vekilinin de mazeret dilekçesi sunması üzerine Mahkemece mazeretlerin kabulüne ve 01.06.2016 tarihine bırakılan duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar verildiği, tarafların mazeret bildirmeksizin 01.06.2016 tarihli duruşmaya katılmamaları üzerine HMK'nun 150/1. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırıldığı, dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren 3 ay içinde dava yenilenmediğinden HMK'nun 320/4. ve 150/5. maddesi uyarınca 28.09.2016 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Borçlular vekilinin karar sonrası sunduğu vekaletname uyarınca, mazeretin kabulüne rağmen borçlulara yeni duruşma gününün ve dosyanın işlemden kaldırıldığına dair kararın tebliğ edilmediğini ve HMK'nun 150/1. maddesine aykırı olarak dosyanın işlemden kaldırıldığını belirterek istinaf yoluna başvurduğu görülmektedir.

Somut olayda, tarafların mazeretlerinin kabul edildiği 13.04.2016 tarihli duruşmada, Mahkemece taraf vekillerinin yeni duruşma gününü UYAP'tan öğrenmelerine karar verilmesine rağmen borçluların yargılama aşamasında vekilleri bulunmamaktadır.

HMK'nun Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması başlıklı 150. maddesinin 1. fıkrasında " Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir." düzenlemesi yer almaktadır. Somut olayda borçlular tarafından mazeret dilekçesi sunulduğu, Mahkemece mazeretin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Yasada ve uygulamada vekili olmayan tarafların duruşma gününü UYAP'tan öğrenmesi usulü söz konusu olmayıp, yeni duruşma gününün taraflara tebliğ edilmesi gerekir. HMK'nun 114/1-g maddesi uyarınca ve 120/1. maddesi gereğince gider avansının yatırılması dava şartı olup zorunludur. O halde Mahkemece, yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca da( Yargıtay 12. HD'nin 15.06.2015 tarihli, 2015/5417 E, 2015/16504 K. Sayılı içtihadı) davacı borçlulara gider avansından karşılanmak üzere duruşma günü tebliğ edilerek borçluların duruşma gününden haberdar olması sağlanmaksızın, HMK'nın 150/1. maddesindeki koşullar oluşmadan dosyanın işlemden kaldırılması ve devamında dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren 3 ay içinde dava yenilenmediğinden HMK'nun 320/4. ve 150/5. maddesi uyarınca 28.09.2016 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına hükmedilmesi isabetsizdir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, Mahkemece usulüne aykırı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğinden HMK'nun 353/1(a)-5. maddesi uyarınca işin esası incelenmeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine HMK'nun 353/1(a) maddesi gereğince duruşma yapılmaksızın kesin olarak karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM :

1-Davacı borçlunun istinaf talebinin kabulü ile, bu aşamada davanın esasına ilişkin bir

inceleme yapılmadan, 6100 sayılı HMK.nun 353/1 (a)-6 maddesi uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda yerel mahkeme hükmünün kaldırılmasına,

2-Dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine iadesine,

3-Davanın bu aşamada esastan incelenmesine yer olmadığına,

4-Peşin alınan istinaf harcının mahsup ve yeterliliğine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tarafların yokluğunda, kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi 06/12/2016
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page