top of page

Bilişim sistemine girme suçu TCK 243Bilişim sistemi nedir?

TCK nun 243. maddesi gerekçesinde bilişim sisteminin tanımı yapılmıştır; Bilişim sisteminden maksat, ‘’verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir.’’

Veri Nedir?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun tanımlar başlıklı 2/1k. Maddesine göre veri, “bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri” ifade eder.


TCK MADDE 243

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek fıkra: 24/03/2016-6698 S.K./30. md) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


MADDE GEREKÇESİ

Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan bu madde de bilişim sistemine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir.

Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir.

Sisteme, hukuka aykırı olarak giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

İkinci fıkraya göre, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi, bu suç açısından daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.


Üçüncü fıkrada, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlinde failin, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür. Dikkat edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla hareket etmemesi gerekir. Sistem içindeki bütün soyut unsurlar, fıkrada geçen “veri” teriminin kapsamındadır.


SUÇUN UNSURLARI

Bilişim sistemine girme suçunda korunan hukuki değer nedir?

Bu suçla korunan hukuki yarar karma nitelik taşımaktadır.

  • Anayasanın 20.maddesinde düzenlenen özel yaşamın korunması,

  • Sırların masuniyeti,

  • Haberleşme özgürlüğü kavramlarının, bilişim sistemleri kullanılarak ihlal edilmesinin önüne geçilmesi,

  • Bilişim sisteminin güvenliği

  • Mülkiyet hakkı korunmak istenmektedir.

Bilişim sistemine girme suçunun faili ile mağduru kimlerdir?

Bu suçta herkes fail veya mağdur olabilir. Korunan hukuki değeri ihlal edilen herkes mağdur konumundadır. Fail ise bilişim sistemine kasten giren veya orada kalmaya devam eden şahıstır.


Bilişim sistemine girme suçunun konusu nedir?

TCK nun 243. maddesinin,

birinci fıkrasında düzenlenen suçun konusu bilişim sistemidir.

ikinci fıkrada düzenlenen suçun konusunu bedeli karşılığında yararlanılan bilişim sistemi,

üçüncü fıkrada düzenlenen suçun konusu ise bilişim sisteminin içerdiği verilerdir.

dördüncü fıkrasında düzenlenen suçun konusu ise yine veri nakillerinin teknik araçlarla izlenmesidir.


Bilişim sistemine girme suçunun manevi unsuru nedir?

Bilişim sistemine girme suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Genel kast yeterlidir.

Maddenin üçüncü fıkrasındaki suçun oluşması için, failin bilişim sistemine girmeyi ve orada kalmayı istemesi, ancak verilerin yok olmasını ya da değiştirilmesini öngörmesine karşın istememiş olması gerekir. Fail, verilerin yok olması veya değişmesini de istiyor ise, bilişim sistemine girme suçu değil, TCK' nın 244/2. maddesinde düzenlenen bilişim sistemini bozma,verileri yok etme veya değiştirme suçu oluşur.

Bilişim sistemine girme suçunda hukuka aykırılık unsuru nedir?

Bilişim sistemine girme ve orada kalma eyleminin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu suç bakımından hukuka uygunluk nedenleri de söz konusu olabilir.

Mağdurun rızası,

Kanun hükmünün veya yetkili amirin emrini yerine getirme hukuka uygunluk sebebi olabilir.


Bilişim sistemine girme suçunun ağırlaştırılmış sebepler nelerdir? 3.Fıkra

Maddenin 3. fıkrasında failin kastı bu yönde olmadığı halde failin taksirli hareketiyle sistemin içeriğinin değişmesi veya yok olması ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmiştir.Birinci fıkradaki fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fıkrada düzenlenen suçun oluşması için öncelikle failin bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmiş veya orada kalmaya devam etmiş olması gerekir. Failin kastının yalnızca bilişim sistemine girmeyi veya orada kalmayı içermesi, verilerin yok olmasını veya değiştirilmesini istememesi gerekir. Ayrıca bu maddedeki suçun oluşması için, failin hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girmesi veya orada kalması ile, verilerin yok olması veya değişmesi arasında uygun illiyet bağının olması gerekmektedir.


Bilişim sistemine girme suçunun hafifletici sebepler nelerdir? 2.Fıkra

Maddesinin 2. fıkrasında bu suç açısından hafifletici bir neden öngörülmüştür. Buna göre; hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma eylemlerinin “bedeli karşılığı yararlanabilen sistemler” hakkında işlenmesi yasa koyucu tarafından cezada hafifletici bir neden olarak öngörülmüştür. Elektronik gazete, e-kitap, vb.


SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ


Bilişim sistemine girme suçunda teşebbüs

Bu suça teşebbüs mümkündür. Failin icra hareketlerine başlaması ancak elinde olmayan nedenlerle eylemini tamamlayamaması durumunda suça teşebbüs gerçekleşmiş olacaktır. Suçun oluşması için bilişim sistemine girme veya sisteme bir şekilde girildikten sonra kasten orada kalmaya devam etme eylemlerinin gerçekleşmesi gerekir. Bu hareketler gerçekleştikten sonra suçun tamamlanması için herhangi bir sonucun doğmuş olmasına gerek yoktur. Failin bilişim sistemine girmeye çalışmış olmasına karşın girememesi durumunda teşebbüs mümkün olacaktır.

Maddenin 3.fıkrasındaki suçun oluşabilmesi verilerin yok olmasına ya da değiştirilmesine taksirle neden olunması gerektiğinden bu suça teşebbüs söz konusu olmaz. Sonuç gerçekleşmemiş ise fail birinci fıkradan sorumlu tutulur.


Bilişim sistemine girme suçuna iştirak

Bu suçta iştirak türlerinin hepsinin gerçekleşmesi mümkündür.


Bilişim sistemine girme suçunda eylemin zincirleme şekilde gerçekleşmesi

Fail kısa aralıklarla bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giriyorsa veya sistemde kalmaya devam ediyorsa faile TCK 43. maddesi uygulanmalı ve tek suçtan dolayı ceza arttırılarak verilmelidir.


Bilişim sistemine girme suçunda geçit suç özelliği

Bilişim sistemine girme suçu geçit suçu özelliği taşımaktadır. TCK 244, 245, 132, 133, 134, 135, 142,158 maddelerini işlemek için mutlaka TCK 243’ün işlenmesi gerekmektedir. Bu suçlar bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmek suretiyle işlenmesi halinde faile yalnızca gerçekleştirdiği ikinci eylemin cezası verilecek bilişim sistemine girme suçundan ceza verilmeyecektir.


Bilişim sistemine girme suçunun yaptırımı nedir?


1. Fıkrada düzenlenen bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme suçunun cezası bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Bu suçta hakim bir yıla kadar hapis cezasına hükmedebileceği gibi sadece para cezasına hükmedebilir. Hapis cezasının alt sınırı TCK madde 49/1 gereği 1 aydır.


2.Fıkrada suçun bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde cezanın yarı oranında indirileceği düzenlenmiştir. Temel ceza 1.fıkraya göre tespit edildikten sonra belirlenen cezadan ½ oranında indirim yapılacaktır.


3.Fıkrada bilişim sisteminin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.


4.Fıkrada veri nakilerini bilişim sistemine girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.


Bilişim sistemine girme suçu şikayete bağlı mıdır?

TCK nun 243 maddesinde düzenlenen suçun takibi şikayete bağlı değildir. Resen soruşturulur.


Bilişim sitemine girme suçunu soruşturmaya yetkili savcılık neresidir?

Bilişim sistemine girilen yer belli ise yetkili Savcılık sisteme girilen yer Savcılığıdır. Ssiteme nereden girildiği belli değil ise bilişim sisteminin bulunduğu yerdeki Savcılık yetkilidir.


Bilişim sistemine girme suçu ile ilgili Yargıtay Kararları


''Yargıtay 22 Ceza Dairesinin Esas No:2015/3457 Karar No: 2015/2550 Sanığın bilişim sistemini kullanarak www.kontör burada.net adlı siteye şifresini ele geçirmek suretiyle girip, kendine ait iki hatta kontör yüklemesi şeklindeki eyleminde kastının mal varlığına yönelik olması nedeniyle, eyleminin TCK'nun 142/2-e maddesine uyan tek suç oluşturduğu gözetilmeyerek, ayrıca TCK 243/1. maddesinden yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,"


''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/2924 Karar No: 2014/36282 Müştekiye ait banka hesabına, internet üzerinden ulaşılarak, EFT yoluyla başka hesaplara para aktarmak suretiyle gerçekleştirilen eylemin bir bütün halinde TCK'nın 142/2-e maddesinde ifade edilen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanıklar hakkında ayrıca TCK'nın 243/3. maddesindeki suçu oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde uygulama yapılması,"


''Yargıtay 11 Ceza Dairesinin Esas No:2009/22385,Karar No: 2012/3683 Sanığın katılan şirkette çalıştığı sırada kendisine görevi nedeniyle verilen internet şifresini, iş yerinden ayrıldıktan sonra hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle katılan şirkete ait bilişim sistemine girdiği ve orada kalmaya devam ettiğini iddia ve sanığında bu iddiayı doğrulayan katılan şirkete ait bilişim sistemine hükümsüz kalan şifresi ile girip, buradaki şirket çalışanlarına ait maillerin kendi kurduğu siteye yönlendirmesini yapabilecek kadar süre ile kaldığını savunması karşısında; yüklenen TCK'nun 243/1. maddesindeki suçun bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek unsurlarının gerçekleştiğinin kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraatine hüküm kurulması,''


''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No:2014/33371 2015/15859 kr. Şikayetçinin rızası olmadan e-mail ve facebook tabir edilen internet sayfasındaki hesabına girip mesajları öğrendiği ve hesapların şifrelerini değiştirmek suretiyle bilişim sistemine girmesini engellediğinden bahisle açılan davada; şikayetçinin hesabına sanığın giriş yaptığının tespit edildiği, dosya içerisinde katılana ait e-mail şifresinin değiştirilmesine dair bir tespitin bulunmadığı, bu haliyle eylemin TCK.nun 243/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı, ancak katılanın hesabına girişinin engellediğini iddia etmesi karşısında; suç tarihinden şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, şikayetçi tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı, sanık tarafından adrese ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlandığı ilgili internet sağlayıcısından sorulup, erişimin gerçekleştirildiği cep telefonu incelenerek sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,''


''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2013/10401,Karar No: 2014/11835"Bilişim sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir. Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Bu suç, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi, bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur. Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya gönderilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden, bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine (windows,linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç oluşturacaktır.


E-posta adresi kullanıcısının erişiminin engellendiğine ilişkin şikayeti üzerine öncelikle erişimi engellenen adresin şikayetçiye ait olup olmadığı saptanmalı, bu husus ilgili internet sağlayıcısından sorularak adresin oluşturulma tarihi, kim tarafından oluşturulduğu ve IP (internet Protokolu) numarası sorulmalıdır. Microsft Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde e-mail adresine giriş yapılıp yapılmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile yapıldığı araştırılmalıdır. IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdür lüklerinden, sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri istenmeli ve loglar üzerinde inceleme yapılmalıdır.

Erişimin sağlanamaması halinde, giriş yapmak isteyenler arasında şikayetçinin de bulunup bulunmadığının IP numarasından tespit edilerek iddianın doğruluğu belirlenmelidir.

Şikayetçiye ait e-mail adresine veya ele geçirilen adresten başkalarına, görüntü, yazı veya ses kaydı gönderildiğinin iddia olunması halinde ise, bu husus/hususlar üzerinde durularak gerekli tespitler yapılıp örnekleri de alınarak dosya içine konulmalıdır.

Şikayetçi ve şüphelilerin bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak görüntü ve yazı ile ulaşılan adres sahipleri tanık olarak dinlenmelidir.

Somut olayda; katılana ait ................@hotmail.com internet adresine sanık tarafından şifresinin kırılması yoluyla MSN adresine girilerek kullanılamaz hale getirildiği iddiasıyla açılan davada, sanığın IP numaraları ile katılanın E-Mail hesabına giriş yapıldığının tespit edildiği, bu haliyle eylemin TCK'nun 43/1. maddesi kapsamındaki suçu oluşturacağı, ancak katılanın girişinin 05.08.2010 tarihi itibariyle engellediğini iddia etmişse de buna ilişkin bir tespite rastlanmadığının anlaşılması karşısında;anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit olunmamıştır. Sanık tarafından giriş yapılıp yapılmadığı, adrese ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlandığının ilgili internet sağlayıcısından sorulmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan yöntem izlenerek eksiklikler yerine getirilip sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,''


'''Yargıtay 8 Ceza Dairesinin Esas No: 2014/19342, Karar No:2015/2322 "Bilişim sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir. Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Suçun, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur. Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya gönde- ilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine (windows, linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç oluşturacaktır.

E-posta adresi kullanıcısının erişiminin engellendiğine ilişkin şikayeti üzerine öncelikle erişimi engellenen adresin ve sanığa ait olduğu iddia olunan e-mail adresinin sanığa ve şikayetçiye ait olup olmadığı saptanmalı, bu husus ilgili internet sağlayıcısından sorularak adreslerin oluşturulma tarihi, kim tarafından oluşturulduğu ve IP (İnternet Protokolu) numarası sorulmalıdır. Microsft Corporation'den de erişimin engellediği iddia olunan tarih/tarihler ve takip eden günlerde şikayetçinin e-mail adresi- ne giriş yapıp yapmadığı, erişim sağlanmışsa IP bilgileri, bu tarihler itibariyle e-mail adresine ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, değiştirilmiş ise ne zaman ve hangi IP numarası ile yapıldığı araştırılmalıdır. IP adresi kayıt bilgilerinden, ilgili Telekom Müdürlüklerinden, sisteme giriş yapan veya başarısız olan IP numaraları kullanıcılarının adres ve telefon bilgileri istenmeli, aynı şekilde sanığa ait olduğu iddia olunan e-mail adresini kullanan IP numaraları saptanıp adres ve telefon bilgileri de istenmelidir.

Erişimin sağlanamaması halinde, giriş yapmak isteyenler arasında şikayetçinin de bulunup bulunmadığının IP numarasından tespit edilerek iddianın doğruluğu belirlenmelidir.

Şikayetçi ve sanığın bilgisayarlarına el konulup hard diskleri incelenerek bilgisayarlar arasında bağlantı ve veri akışı olup olmadığı saptanıp ele geçirilen adresten bir başka adrese yazı veya görüntü gönderilmiş ise, bu olaya ilişkin bilgi sahipleri ile ele geçirilen adres kullanılarak ulaşılan adres sahipleri varsa tanık olarak dinlenmelidir.

Somut olayda; sanığın, katılanın kullandığı ".......................@hotmail. com" e-posta adresi ile irtibatlı olan facebook adresine bilgisi ve rızası olmaksızın değiştirerek erişilmez kıldığından bahisle açılan davada, yapılan soruşturma ve kovuşturma yetersiz olup olaya ilişkin deliller toplanmadan mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Sanığın suçlamayı kabul etmediği gibi hattına başkalarının girmiş olabileceği savunmasına ilişkin olmak üzere internet hattını sanık dışında başkalarının da kullanıp kullanmadığı ve kendisine ait olduğu belirtilen e-mail adresinin sanığa aidiyeti hususunda dosyada bir bilgiye rastlanmamıştır. Katılanın 27.05.2011 tarihinden itibaren e-mail adresine giremediğini belirttiğinin anlaşılması karşısında, anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmemiştir. Sanık tarafından 22.05.2011 tarihinden sonra giriş yapılıp yapılmadığı, adrese ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, şifre değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlanarak şifrenin değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından sorulmadan hüküm kurulmuştur.

Bu itibarla; yukarıda açıklanan yöntem izlenerek eksiklikler yerine getirilip sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilip gerektiğinde bilirkişiden de görüş alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, katılanın beyanına itibar edilerek ve eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,''

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page