top of page

Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar nelerdir?


6100 Sayılı HMK.nun geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK.nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, istinaf ve temyiz kararın icrasını durdurmaz. İstisnalar dışında bütün ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir. Kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları ise genel ve özel yasalarca açıkça belirlenmiştir.


  • Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara ilişkin ilamlar (HMK)

  • Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HMK)

  • Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi)

  • Kira tespit ilamları(12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)

  • Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK 72. Madde)

  • Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar ( MÖHUK. 41/2 )

  • Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. Madde)

  • İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1 )

  • Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez

  • Taşınmazın aynına ilişkin olmasa dahi, kal'e ilişkin davalar sonunda verilen kararların kesinleşmeden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde, telafisi imkansız zararlar meydana getireceğinden kesinleşmeden icraya konulamaz. 8 HD 22.11.2013 2013/10146 - 2013/17488İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

留言


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page