top of page

Müteselsillik kaydı konulmadığı sürece borçlular yargılama giderinden eşit olarak sorumludur.
Takip dayanağı Şanlıurfa 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/372 esas, 2017/940 karar sayılı ilamı ile 660 TL vekalet ücretinin müvekkillerden tahsili ile davalı olan karşı tarafa ödenmesine karar verilmiştir. Verilen hüküm aşağıda paylaşılmıştır.DAVACILAR : 1- B.... T....

2- D.... T....

DAVALI : A.......


HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle: İtirazın REDDİNE, 1-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 2-Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerine bırakılmasına, 3-AAÜT'ye göre belirlenen 660 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 4-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının HMK Yönetmeliğinin 47. maddesi gereğince davacıya iadesine, Dair davacı vekilinin yokluğunda ve davalı vekilinin yüzüne karşı İİK'nun 363. Maddesi gereğince davacı vekiline tebliğ, davalı vekiline tefhiminden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.26/10/2017


Müvekkiller karı ve koca olup davayı birlikte açmıştır. Müvekkiller bireysel olarak açmış olduğu davayı kaybetmiş ve aleyhlerine 660 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Bu hükme dayanarak alacaklı müvekkiller aleyhine icra takibi başlatmıştır. Takipte her iki borçlu müteselsil olarak 660 TL' nin tamamından sorumlu tutulmuştur.


İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup bu kısmın aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince hükmün (infaz edilecek kısmının) yorum yolu ile değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi yeniden belirlenmesi de mümkün değildir. (HGK 08.10.1997 tarih 1997/12-517 Esas, 1997/776 Karar sayılı kararı).


Kararda vekalet ücreti ile yargılama gideri yönünden müvekkillerin sorumluluğuna karar verilmiş ise de; ilamda sorumluluğun müteselsil mi, yoksa müşterek mi olduğu konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Yargılama gideri ve Vekalet Ücreti konusunda ayrıca müteselsillik kaydı konulmadığı sürece, müvekkil borçlular vekalet ücreti ve yargılama giderinden eşit olarak sorumludur. Takiplerin her borçlu için ayrı ayrı ve vekalet ücretinin yarısı oranında düzenlenmelidir.


Bu hukuka aykırılık sebebiyle Şanlıurfa 1.İcra Hukuk Mahkemesinde şikayet davası açılmış ve karar lehimize sonuçlanmıştır. Mahkeme kararı ve konu ile ilgili yargıtay kararı aşağıda paylaşıılmıştır.


TÜRK MİLLETİ ADINA


T.C.

ŞANLIURFA

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2017/1137 Esas

KARAR NO : 2018/26


HAKİM :

KATİP :


DAVACILAR : 1- B.... T....

2- D.... T....

VEKİLİ : Av. MEHMET UMUT ERDEM

Çınarlı Mah. Günep Kuruköprü İşm. K:2 D:205 01010 Seyhan/ ADANA

DAVALI : A.......


DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ : 10/11/2017

KARAR TARİHİ : 04/01/2018


Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: takibe dayanak ilamda AAÜT'ye göre belirlenen 660,00 TL olarak vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş olmasına rağmen her 2 müvekkili hakkında müteselsil sorumluluk varmış gibi talep edilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, her ne kadar ilamda 660 TL. Vekalet ücretine hükmedilmişse de alacaklının 600 TL. Üzerinden ilamı takibe koyduğunu, ilama göre alacağın her iki müvekkilinden ayrı ayrı yarısının istenebileceğini, açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen icra emrinin iptalini talep etmiştir.


Alacaklı tarafça şikayete karşı cevap verilmemiştir. Davacı vekilinin iddiası Şanlıurfa 4.İcra Müdürlüğünün 2017/12860 esas sayılı icra takip dosyası ile tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; davalı alacaklı tarafından davacı borçlular aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibe Şanlıurfa 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/372 esas, 2017/940 karar sayılı ilamının esas alındığı anlaşılmıştır.


Somut olayda: takip dayanağı Şanlıurfa 1.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/372 esas, 2017/940 karar sayılı ilamı incelendiğinde: 660 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine karar verildiği, davacıların hükmedilen alacak miktarından müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına karar verilmediği, ancak alacaklının takibi 600 TL. Üzerinden başlattığı anlaşılmıştır.

Bu sebeple takibin Bahri Teker yönünden 300,00 TL vekalet ücreti, 0,08 TL işlemiş Faiz, Dilek Zübeyde Teker yönünden 300,00 TL vekalet ücreti, 0,08 TL işlemiş Faiz olarak düzeltilerek devamına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle:

Şikayetin Kabulü İle,

1-B.... yönünden takibin

300,00 TL vekalet ücreti

0,08 TL İşlemiş faiz

2-D...... yönünden takibin

300,00 TL vekalet ücreti

0,08 TL İşlemiş faiz

Olmak üzere belirlenerek devamına

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Yargılama gideri olan 50,10 TL harç, 2 tebligat 25,00 TL olmak üzere toplam 75,50 TL'nin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

AAÜT'ye göre belirlenen 440 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının HMK Yönetmeliğinin 47. maddesi gereğince davacıya iadesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tarafların yokluğunda miktar itibariyle kesin olmak üzere karar verildi. 10/01/2018
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2016/4718 E. , 2016/7233 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Şikayet


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, dayanak ilamda, borçluların müteselsilen sorumlu olacağına ilişkin karar verilmediği halde icra emrinin, Müteselsil Sorumluluk esasına göre düzenlendiğini, borçluların ilamda belirtilen Vekalet Ücreti ve yargılama giderinden eşit oranda sorumlu olduklarını belirterek ilama aykırı olarak düzenlenen icra emrinin ve takibin iptalini istemiştir. Mahkemece, dayanak ilamda davacıların elbirliği mülkiyeti ile malik oldukları, aralarında tesellül hükümlerinin geçerli olduğu, aleyhlerine hüküm verilen davacılar birden fazla kişi olmasına rağmen, yargılama gideri ve Vekalet Ücreti yönünden ayrı ayrı paylaştırma yapılmadığından sorumluluğun Müteselsil olması gerektiğinden bahisle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümü olup bu kısmın aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince hükmün (infaz edilecek kısmının) yorum yolu ile değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi yeniden belirlenmesi de mümkün değildir (HGK 08.10.1997 tarih 1997/12-517 Esas, 1997/776 Karar sayılı kararı). Şikayete konu ilamda; Vekalet Ücreti ile yargılama gideri yönünden borçluların sorumluluğuna karar verilmiş ise de; sorumluluğun Müteselsil mi, yoksa müşterek mi olduğu konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. İlama konu edilen hakkın elbirliği mülkiyetine konu bir hak olması, yargılama gideri ve Vekalet Ücreti konusunda ayrıca müteselsillik kaydı konulmadığı sürece, kendiliğinden Müteselsil sorumluluğu gerektirmez. Bu durumda, her iki borçlunun ödenmesi gereken paradan eşit oranda sorumlu olduklarının kabulü gerekir. O halde, anılan ilamda hükmedilen Vekalet Ücreti ve yargılama giderinden borçluların eşit oranda sorumlu oldukları kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. .//.. SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 20.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page