top of page

Nafaka alacaklarında emekli maaşı hangi oranda haczedilir? Haciz usulü nedir?Nafaka takiplerinde genellikle birikmiş nafaka ile işleyen nafaka olmak üzere iki ayrı nafaka alacağı bulunur. Takip sadece birikmiş nafaka ve işleyen nafaka alacakları için yapılmış ise borçlunun maaşından öncelikle işleyen nafaka kesilir. İşleyen nafaka kesildikten sonra kalan tutar üzerinden birikmiş nafaka için dörtte bir oranında kesinti yapılır. Burada önemli olan husus dörtte bir oranındaki kesintinin toplam maaş üzerinden değil, işleyen nafaka düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yapılmasıdır.


Kanunda maaştan işleyen nafaka kesildikten geri kalan kısmından ne kadarının borçlu ve ailesinin geçimleri için gerekli olduğu tesbit edilmek suretiyle bir belirleme yapılması gerektiği belirtilmiş ise uygulamada böyle bir belirleme yapılmamaktadır. Kanunun hükmü gereği doğrudan dörtte birlik kısmı için haciz işlenmektedir.


Örneğin ;

10.000TL birikmiş nafaka ile

500 TL işleyen nafaka için

5.000 TL ' lik maaşa haciz konulacak ise

Öncelikle her ay işleyen nafaka alacağı doğrudan kesilir.

5.000,00 -500,00 = 4.500,00 Kalan tutar.


Kalan tutarın 1/4' ü üzerine birikmiş nafaka alacağı için haciz işlenir.

4500/4= 1125 TL


Toplam konulan haciz

500+1125= 1.625 TL
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/29765

KARAR: 2013/6396

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Yasanın 56.maddesi ile değişik 5510 Sayılı Yasanın 93.maddesine göre; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” Anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, işçi emekli maaşlarını da kapsar.

Diğer taraftan İİK.nun 83. maddesinde "…. tekaüt maaşları……borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, ilama bağlanan (aylık 550,00 TL. tedbir nafakası olarak hükmedilen, kararın kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilen) nafaka alacağının tahsilini teminen ...İcra Müdürlüğü'nün 2011/14475 sayılı takip dosyası ile yapılan ilamlı takip sonucu aylık nafaka için borçlunun almakta olduğu emekli maaşının 550,00TL.sinin, birikmiş nafaka için de 1/4'ünün haczine karar verilmiştir.

Borçlu icra mahkemesine başvurarak, birikmiş nafaka ve tazminat alacağı için ayrıca maaşının 1/4'üne haciz konulmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını istemiştir.

Nafaka borcunun özelliği göz önünde tutularak ve nafaka ilamının da borçlu aleyhinde icrasının istenmiş olduğu değerlendirilerek, cari aylık nafakanın, borçlunun almakta olduğu emekli maaşından her ay tamamen kesildikten sonra, geri kalan kısmından ne kadarının borçlu ve ailesi efradının geçimleri için gerekli olduğu tesbit edilmek suretiyle ve kalan maaş ve ücretin dörtte birinden aşağı olmamak kaydıyla birikmiş nafaka alacağı için kesinti yapılması gerekir.

Bu itibarla mahkemece, borçlunun şikayetinin, tazminat alacağı ayrık tutularak ve yukarıda açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page