top of page

Staj ücreti nasıl hesaplanır?Mesleki ve teknik eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde staj yaparlar. 3308 Sayılı Kanun işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemeyeceğini düzenlemiştir.


Kanun gereği stajyerlere yapmış olduğu stajlar için ücret ödenmesi zorunludur. Öğrenci stajını yirmi ve üzerinde personel çalıştıran bir işyerinde yapmış ise öğrenciye en az asgari ücretin %30 ' u kadar ücret ödenmelidir. Staj yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yapılmış ise öğrenciye en az asgari ücretin %15 kadar ücret ödenmelidir.


Ancak yapılacak hesaplamada asgari geçim indirimi hesaba dahil edilmez.Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ ücreti çalışanlara vergisel açıdan tanınan ek bir avantajdır olduğundan esasen staj ücreti ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Asgari ücretin belirlenmesinde AGİ ücreti de hesaba dahil edildiğinden staj ücreti hesaplamalarında AGİ ücretinin asgari ücretten çıkartılması ve kalan ücretin yüzdesi alınmak suretiyle hesaplama yapılması gerekmektedir.2020 Yılında stajyer öğrenciler ne kadar ücret alacak?


2020 yılı net asgari ücreti = 2324,70 TL

Agi ücreti = - 220.68 TL

----------------

2104,02 TL Esas alınacak asgari ücret tutarı.
Staj yirmi ve üzerinde personel çalıştıran bir işyerinde yapılmış ise;

2104,01 TL' nin %30' u = 631,20 TL


Öğrenci staj yaptığı her ay için en az 631,20 TL ücret alacaktır.


Staj yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yapılmış ise;

2104,01 TL' nin %15' u = 315,60 TL


Öğrenci staj yaptığı her ay için en az 315,60 TL ücret alacaktır.Staj görme süresi eğitim veren bölüme göre değişmektedir. Ancak sağlık sektörü gibi bir çok alanda öğrenciler en az 12 ay staj yapmaktadır. Öğrenim dönemi boyunca stajyerler yaklaşık 2020 Yılı için 7574,00 TL ücret almaktadır. Bir çok özel okul veya özel işletme stajyerlerin hizmetinden yararlanmasına onlara kanunen verilen ücret hakkını vermemektedir.


Staj ücreti alma hakkının kanuni bir hak olduğunu unutmayınız. Staj ücretinizi almadıysanız. Hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

תגובות


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page