top of page

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip


Alacaklının, alacağının taşınır rehni ile temin edilmiş olması halinde başvurabileceği takip yolu, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibidir. Takip için rehin sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekmez. Ödeme emrine itiraz hakkında genel haciz yoluyla ilamsız takibe ilişkin İİK Madde 62 den 72.maddeye kadar düzenlenen hükümler uygulanır.


Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte takip talebi nasıl olur?

Alacağı taşınır rehni ile sağlanmış alacaklı, takip talebinde 58 inci maddede yazılı hususlardan başka rehnedilen malın ne olduğunu ve rehnedilen mal üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya rehnedilen malın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ve rehin üzerinde sonra gelen rehin hakkı mevcut ise bu hakka sahip olan şahsın ismini de bildirir.


Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır. Talepte şunlar gösterilir


 • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası

 • Alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri

 • Alacaklının yerleşim yeri, alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.)

 • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası,

 • Borçlunun yerleşim yeri

 • Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri

 • Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi

 • Senet, senet yoksa borcun sebebi

 • Takip yollarından hangisinin seçildiği

 • Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

 • Rehnedilen malın ne olduğunu

 • Rehin mal üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya rehnedilen malın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise onun ismi

 • Rehnedilen mal üzerinde sonra gelen başka bir rehin hakkı mevcut ise bu hakka sahip olan şahsın ismi veya vergi numarası


Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız takipte rehin hakkının belgeye dayanması zorunlu mudur?

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte rehin hakkının belgeye dayanması zorunlu değildir. Elinde rehne ilişkin belge bulunmayan alacaklı taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapabilir.


Taşınır rehni belgeye dayanıyor ise belgenin ödeme emri ekinde borçluya tebliği zorunlu mudur?

İİK' nın 147. Maddesinin 61.Maddeye atıfta bulunması sebebiyle taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emri ekinde borçluya tebliği gerekmez.


Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte ödeme ve itiraz süresi

Takip talebi üzerine, icra dairesi, takibi sonraki rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir

Ödeme süresi onbeş gündür. İtiraz süresi ise yedi gündür. Ödeme emrinde 7 Gün içinde itiraz olunmaz ve 15 gün içerisinde borç ödenmezse rehnin satılacağı bildirilir.


Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız takipte itiraz nereye yapılır?

Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Buna ödeme emrine karşı her türlü itiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi günlük sürede içerisinde icra dairesine yapılmalıdır. Ödeme emrine itiraz sebepleri genel haciz yolu gibidir.

Borçlu icra dairesine yaptığı itirazda rehin hakkına açıkça itiraz etmez ise rehin hakkını kabul etmiş sayılır. Rehin hakkı kesinleşmiş olur ve daha sonra tartışma konusu yapılamaz.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan ilamsız takipte sadece rehin hakkına itiraz edilir ise ne olur?

Borçlu itirazında borca itiraz etmeyip, yalnızca rehin hakkına itiraz ederse, alacaklının seçimlik hakkı olur, alacaklı isterse rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipten vazgeçerek, takibine haciz yoluyla devam edebilir.


YARGITAY KARARLARI

“Rehnin geçersizliğine ilişkin itirazların İİK.nun 146 ve 147.maddeleri gereğince icra dairesine yapılması gerekir.'' (12.HD. 26.06.2012, 4742/22586)


“Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takiplerde İİK'nun 68/b maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığının tartışılması zorunludur.” (12.HD. 17.01.2008, 2007/21963- 2008/466)

“Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, itirazın kaldırılması isteminin kabul veya reddi halinde inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir.” (12.HD. 24.11.2006, 18787/22143)


“Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emri ekinde borçluya tebliği gerekmez.” (12.HD. 30.09.2014, 20137/22825)


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page