top of page

15.04.2020 Tarihli 7242 Sayılı Yeni İnfaz Yasası kimleri kapsıyor? İnfaz yasası nasıl uygulanacak?
5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ un Geçici 6. Maddesi 671 Sayılı KHK ile getirilmiş 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda 2/3 olan şartlı tahliye oranının 1/2 , 1 Yıl olan denetimli serbestlik süresinin de 2 yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Getirilen düzenlenme geçici olduğundan 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından yasanın mevcut düzenlemesi sürdürülmüş değişiklikten önce de var olan 2/3 şartlı tahliye oranı ile 1 Yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanmaya devam etmiştir. Bu düzenlemeden sonra;


15.04.2020 tarihli 7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ un Geçici 6. Maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak, kanunun belirlediği istisna suçlar hariç olmak üzere 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda kanunun 107. Maddesinde düzenlenen 2/3 oranındaki şartlı tahliye oranının 1/2 olarak uygulanacağı belirtilmiş , 1 Yıl olan denetim süresi de 3 Yıla çıkartılmıştır.

671 Sayılı KHK Sayılı KHK 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçları kapsarken 7242 sayılı Kanun 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçları kapsamaktadır. Suç tarihi 01.07.2016 önce ise 15.04.2020 tarihli 7242 sayılı kanun ile 671 Sayılı KHK ile getirilmiş düzenlenmelerin birlikte göze alınması gerekmektedir. Her iki kanunun birlikte değerlendirilmesi gereken durumlarda hükümlünün en lehine olan hükümler uygulanmalıdır.

1-) Yetişkinler Açısından kanun nasıl uygulanır?

30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda şartlı tahliye oranı 1/2 olarak , denetimli serbestlik süresi ise 3 Yıl olarak uygulanacaktır. Bu uygulamaya aşağıda belirtilen istisna suçlar dahil değildir. Ayrıca hükümlünün iyi halli olması gerekmektedir. Kanunun uygulanması için açık ceza evinde bulunma şartı kaldırılmış, yeni düzenleme ile hem açık ceza evinde bulunan hem de kapalı ceza evinde bulunan hükümlülerin yasadan yararlanması sağlanmıştır.

İstisna Suçlar:

1-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar- TCK Madde;102,103,104,105

2-) Terör suçları -3713 Sayılı Kanun

3-) Kasten Öldürme suçları-TCK Madde;81,82,83

4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar-TCK Madde;302 ile 339 arasında düzenlenen suçlar

5-) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu TCK Madde;188

6-) 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlar.

7-) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar -TCK Madde;132,133,134,135,

136,137,138

8-) Eziyet suçu - TCK Madde;96

9-) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu -TCK Madde; 87/2/d

10-) İşkence suçu - TCK Madde;94,95

30.03.2020 tarihinden önce yukarıda sıralanan istisna suçlar dışındaki suçlarda , şartlı tahliye oranı 1/2 olarak uygulanacak, ayrıca Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olacaktır.

Örnek hesaplama; 7 Yıl Hapis cezasına mahkum olan hükümlünün infaz kurumunda kalacağı süre;

1/2 Şartlı Tahliye indiriminden yararlandığında cezanın yarısı düşecek 3 Yıl 6 Ay hapis cezası,

Bu cezadan 3 yıl denetimli serbestlik süresi düştüğünde hükümlü sadece 6 ay infaz kurumunda kalacaktır.Hükümlü infaz kurumunda 6 ay kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için iyi halli olması gerektiğinden Cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna dair gözlem kurulu raporu düzenlenmelidir. Bu rapordan sonra İnfaz hakimin vereceği denetimli serbestlik kararından sonra hükümlü tahliye olacaktır.

Örnek hesaplama; 6 Yıl Hapis cezasına mahkum olan hükümlünün infaz kurumunda kalacağı süre;

1/2 Şartlı Tahliye indiriminden yararlandığında cezanın yarısı düşecek 3 Yıl hapis cezası,

Bu cezadan 3 yıl denetimli serbestlik süresi düştüğünde hiç yatması gerekmeyecektir. Ancak denetimli serbestlikten yararlanmak için infazın başlaması gerektiğinden infaz kurumuna giriş yapılması ve denetimli serbestlik başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvuru üzerine İnfaz hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararından sonra hükümlü tahliye olacaktır.

2-) Çocuk hükümlüler açısından kanun nasıl uygulanır?


Çocuklar için de yukarıda belirtildiği gibi 30.03.2020 tarihinden önce işlenen, yukarıda sıralanan istisna suçlar dışındaki suçlarda şartlı tahliye oranı 1/2 , denetimli serbestlik süresi 3 Yıl olarak uygulanacaktır.Ancak çocuklar açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır.


5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ un Geçici 6. Maddesinin 4.fıkrası çocukların 30/3/2020 tarihine kadar işlediği suçlar bakımından, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında; Çocuk hükümlünün infaz kurumunda 15 yaşını dolduruncaya kadar geçirdiği, 1 günün, 3 gün sayılacağı 15 yaşını doldurduktan sonra 18 yaşını dolduruncaya kadar geçirdiği, 1 günün ise 2 gün sayılacağını düzenlemiştir.

Örnek hesaplama; 12 Yıl Hapis cezasına mahkum olan ve 17 yaşını doldurduğunda infazı başlanan çocuk hükümlünün infaz kurumunda kalacağı süre;

1/2 Şartlı Tahliye indiriminden yararlandığında cezanın yarısı düşecek 6 Yıl hapis cezası,

Bu cezadan 3 yıl denetimli serbestlik süresi düştüğünde 3 yıl hapis cezası,

Çocuk 17 yaşında ceza infaz kurumuna girdiğinden Geçici 6. Maddesinin 4.fıkrası gereği 17 yaşından 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçen her 1 gün, 2 gün sayılacağından, çocuk hükümlü infaz kurumunda sadece 2 yıl kalacaktır.

İnfaz tamamlandığında Hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için iyi halli olması gerektiğinden Cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna dair gözlem kurulu raporu düzenlenmelidir. Bu rapordan sonra İnfaz hakimin vereceği denetimli serbestlik kararından sonra hükümlü tahliye olacaktır.

3-) Küçük çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 Yaşını bitirmiş hükümlüler bakımından getirilen düzenlemeler


Yapılan düzenleme ile 5275 sayılı İnfaz yasasının Geçici 6/2. maddesinde değişiklik yapılmış 30/3/2020 Tarihinden önce işlenen istisna suçlar dışındaki suçlardan hükümlü olan 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında, 5275 sayılı kanunun 105/A Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen 2 Yıllık denetim süresinin 4 Yıl olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Düzenleme ile küçük çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 Yaşını bitirmiş hükümlülere diğer yetişkinlerden farklı olarak ayrıcalık tanınmış denetimli serbestlik süresi uzatılmıştır. Şartlı tahliye açısından kanunun getirdiği 1/2 oranındaki lehe düzenleme bu hükümlülere de uygulanacaktır.


İstisna Suçlar:

1-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar- TCK Madde;102,103,104,105

2-) Terör suçları -3713 Sayılı Kanun

3-) Kasten Öldürme suçları-TCK Madde;81,82,83

4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar-TCK Madde;302 ile 339 arasında düzenlenen suçlar

5-) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar -TCK Madde;132,133,134,135,

136,137,138

Yukarıda sayılan istisna suçlar dışındaki suçlarda denetimli serbestlik süresi 4 Yıldır.


Örnek hesaplama; 01.01.2020 tarihinde suç işleyen 10 Yıl Hapis cezasına mahkum olan ve 2 yaşında çocuğu bulunan kadın hükümlünün infaz kurumunda kalacağı süre;

1/2 Şartlı Tahliye indiriminden yararlandığında cezanın yarısı düşecek 5 Yıl hapis cezası,

Bu cezadan 4 yıl denetimli serbestlik süresi düştüğünde 1 yıl hapis cezası,

Kadın hükümlü infaz kurumunda 1 yıl kalacaktır.

Kurumda 1 yıl kalan hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için iyi halli olması gerektiğinden Cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna dair gözlem kurulu raporu düzenlenmelidir. Bu rapordan sonra İnfaz hakimin vereceği denetimli serbestlik kararından sonra hükümlü tahliye olacaktır.


4-) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülere yönelik düzenleme


Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir.


Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilmelidir.


65 Yaşını doldurmuş ağır hasta, engelli veya yaşlılığı sebebiyle hayatını kendi başına sürdüremeyen hükümlülerin şartlı tahliye olabilmesi için ceza evinde geçirmesi gereken sürelerin tamamlanmış olması şart değildir.Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirildiği taktirde infaz hakimin vereceği denetimli serbestlik kararından sonra hükümlü tahliye olacaktır.Ancak yine burada da suç tarihinin 30.03.2020 tarihinden önce olması işlenen suçun istisna olarak belirtilen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar ve terör suçları dışında bir suç olması gerekir.


İstisna Suçlar:

1-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar- TCK Madde;102,103,104,105

2-) Terör suçları -3713 Sayılı Kanun

3-) Kasten Öldürme suçları-TCK Madde;81,82,83

4-) Devletin güvenliğine karşı suçlar-TCK Madde;302 ile 339 arasında düzenlenen suçlar

5-) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar -TCK Madde;132,133,134,135,

136,137,138BURAYA KADAR HEP İSTİSNA SUÇLAR HARİCİNDE İŞLENEN SUÇLARDA İNFAZ YASASININ NASIL UYGULANACAĞINDAN BAHSETTİK İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN SUÇLARDA İNFAZ YASASI NASIL UYGULANACAKTIR?


5-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar İle Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları açısından infaz yasasının uygulanması


5275 Sayılı Kanunun 108.Maddesinin 9.Fıkrası koşullu salıverme oranının Türk Ceza Kanununun 102. Maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103.Maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan, 104 .Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188.Maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında süreli hapis cezaları bakımından 3/4 olarak uygulanacağını düzenlemiştir. Bu düzenleme 6545 Sayılı kanun ile getirilmiş kanunun yürürlüğe girdiği 28/06/2014 tarihinden sonra uygulanmaya başlanmıştır.Bu düzenlemeden önce şartlı tahliye oranı bu suçlarda da diğer suçlarda olduğu gibi 2/3 oranındaydı, düzenleme ile istisna olan bu suçlarda tahliye zorlaştırılmıştır.


ŞARTLI TAHLİYE ORANLARI

Sonuç olarak; Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında;


 • Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden önce ise, şartlı tahliye oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.

 • Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden sonra ise,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları açısından şartla tahliye oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.


Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda şartlı tahliye oranı çocuklar ve yetişkinler bakımından farklılık gösterdiğinden ayrı ayrı ele alınmalıdır.


Yetişkinler açısından

-Nitelikli Cinsel suçlar TCK Madde 102/2, 103, 104/2-3, şartlı tahliye oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.

-Basit Cinsel suçlar TCK Madde 102/1, 104/1, 105, maddelerinde şartla tahliye oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.

Çocuklar açısından

-Cinsel suçlar TCK 102, 103, 104, 105, maddelerinde şartla tahliye oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.


DENETİM SÜRELERİ

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kanunun istisna kapsımında saymış olduğu suçlar arasında bulunduğundan denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanacaktır.6-) Terör Suçları Açısından infaz yasasının uygulanması


3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda düzenlenen suçlar bakımından koşullu salıverme oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.

5275 Sayılı Kanunun 107.Maddesinin 4.Fıkrasına göre Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.


Düzenlemeye göre suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olmuş hükümlülerin şartlı salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.


Terör suçları istisna suçlar kapsamında olduğundan , denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanacaktır.İnfaz hesaplamaları birden fazla farklı kanun göze alınarak yapılmakta kişinin durumuna göre farklılık göstermektedir. Suçun vasfı, suç tarihi, hükümlünün mükerrer olup olmadığı, tutuklulukta geçen süre, gibi bir çok faktör müddetnamenin oluşturulmasına etkendir. Bu sebeple en doğru hesaplama yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda tespit edilebilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page