top of page

Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davası TMK 729Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda fidan diken kişi arazinin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.


Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davasında davacı kimdir?

Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davasında davacı fidanları diken kişidir. Başka bir anlatımla davacı fidanların sahibidir. Fidanları üçüncü bir kişi adına başkası tarafından dikildiği durumlarda davacı fidanları araziye diktiren kişidir.


Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davasında davalı kimdir?

Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davasın davalı fidan dikilen arazinin malikidir.


Başkasının arazisine fidan dikilmesi sebebine dayanan tapu iptal ve tescil davasının koşulları nelerdir?

  • Fidanlar tapuya kayıtlı özel mülkiyete konu bir taşınmaz üzerine dikilmiş olması

  • Fidan dikenin iyi niyetli olması

  • Fidanların değerinin taşınmazın değerinden açıkça fazla olması.

  • Bitkileri yetiştirenin taşınmaz malikine uygun bir bedel ödemesi

  • Kısmi tescil talep ediliyor ise İfrazın mümkün olması


Fidan dikenin iyi niyetli olması

TMK’nın 729. maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin fidanları diken kimseye verilebilmesi için öncelikli koşul iyiniyettir. İyiniyetin TMK’nın 3. maddesinde düzenlenen sübjektif iyiniyet kurallarına göre tespit edilmesi gerekir. Kurla göre, Fidan diken kimsenin elattığı taşınmazın başkasının mülkü olduğunu bilmemesi veya beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşılık bilebilecek durumda olmaması ya da yapıyı yapmakta haklı bir sebebinin bulunmasını ifade eder. 5.7.1944 tarihli ve 12/26 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi olay ve karinelerden, durumun özelliklerine göre kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermemiş olduğu açık bulunan kimsenin temliken tescil talebinde bulunması mümkün değildir. Fidan diken kimsenin tescil istemi ile açtığı davada iyiniyetin varlığı iddia ve savunmaya bakılmaksızın mahkemece re’sen araştırılmalıdır.


Bitkilerin değerinin taşınmazın değerinden açıkça fazla olması

Dikilen ağaçların değeri arazinin değerinden açıkça daha fazla olmalıdır.

Bu koşul dava tarihindeki koşullara göre saptanmalıdır. Ağaçların kapladığı alanın ifrazı mümkün ise arsa değeri yalnız bu kısma göre, aksi halde tamamının değerine göre bulunmalıdır.


Bitkileri yetiştirenin taşınmaz malikine uygun bir bedel ödemesi

İptale konu olacak zemin bedeli arsa sahibine ödenmek üzere depo ettirilmeli, önceden ödenmiş bedel var ise bu miktar ödenecek bedelden mahsup edilmelidir.


İfrazın mümkün olması

Fidan dikilen arazi taşınmazın bir kısmı üzerinde kalıyorsa, bu yerin ana taşınmazdan ifrazının mümkün olması gereklidir.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page