top of page

Genel Haciz Yolu ile Takipte itiraz nasıl ve nereye yapılır? İtirazın sonuçları nelerdir?


İlamsız takiplerde borçluya içeriği kanunumuzca daha önce belirlenen Örnek 7 formatında ödeme emri gönderilir. Aşağıda da görseli paylaşılan bu ödeme emrinde borçluya ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini 7 gün içinde icra müdürlüğüne ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödemesi gerektiği,


Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının icra takibi yapmaya hakkı olmadığına dair bir itirazı varsa, senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmesi; aksi halde icra takibinde bu senedin kendisinden sadır olmuş sayılacağı;


imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği; hazır bulunmaz ise itirazının geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazını yazılı veya sözlü olarak icra müdürlüğüne yedi gün içinde bildirmediği takdirde aynı müddet içinde İİK74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunması gerektiği, aksi halde hapisle tazyik olunacağı, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı;


dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendisine ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğu; adresini değiştirmesi durumunda yurt içinde yeni bir adres bildirmesi gerektiği ve yeni adres tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.Her ne kadar ihtarda borçlunun nasıl bir yol izleyeceği ve itiraz usulü borçluya bildirilmiş ise de vatandaşlarımız bu hukuki terimleri anlamakta güçlük çekmekte kendilerine tam olarak hangi hususların ihtar edildiğini anlamamaktadır. Hak kaybına uğramamak için ödeme emrinde bulunan bu kayıt ve ihtarı çok iyi anlamamız ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.


İtirazı kaç gün içerisinde ve nereye yapmalıyız?

Ödeme emrinde de açıkça belirtildiği üzere ödeme emrinde bulunan Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının icra takibi yapmaya hakkı olmadığına dair itirazların ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrini gönderen icra müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.


Borçlunun alacaklıya hiç borcu yoksa veya borcu olmasına borcunu icra takibinden önce ödemiş ise borcun tamamına itiraz etmelidir.


Örneğin; Benim alacaklıya borcum bulunmamaktadır. Borca,ve ferilerine ve bütün alacak kalemlerine itiraz ediyorum.


Borçlunun alacaklıya yukarıdaki ödeme emrinde belirtildiği gibi 3.950,00 TL tutarında borcu varsa ancak bu borcunun 1.000,00 TL' sini (bir kısmını), takipten önce ödemiş ise borçlu ödeme emrine kısmi itiraz yapmalıdır. Kanunumuz kısmi itirazın ayrıca ve açıkça yapılacağını düzenlediğinden itiraz edilen kısım ayrıca ve açıkça yazılmalıdır.İtiraz edilen kısım açıkça yazılmaz ise itiraz yapılmamış sayılır.


Örneğin; Ben alacaklıya olan borcumun 1.000,00 TL' sini ödedim. Bu sebeple borcun 1.000,00 TL' sine itiraz ediyorum.(GEÇERLİ BİR İTİRAZ)


Örneğin; Alacaklıya bu kadar borcum yoktur. Alacaklıya olan borcumun birazını ödedim.

(İtiraz edilen kısım ayrıca ve açıkça gösterilmediğinden itiraz yapılmamış sayılır.)


Senet altındaki imza borçluya ait değilse 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmesi neyi ifade etmektedir?


Bazı takiplerde alacaklı genel haciz yolu ile takip yapmasına rağmen alacak hakkını dayandırdığı belgeyi de icra müdürlüğüne sunmaktadır. Bu belge borçlunun imzasını taşıyan bir senet ise borçlunun senette bulunan imzaya da itiraz ettiğini icra müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. alacaklı elinde bulunan adi bir senede dayanmasına rağmen, dayanak belge olarak senedi icra müdürlüğüne vermemiş ve bu belge ödeme emrinin ekinde borçluya ulaşmamış ise borçlunun imzaya itiraz etmesine gerek bulunmamaktadır.Ödeme emri ekine Borçlunun imzasının bulunduğu iddia edilen bir adi senet eklenmiş ise borçlu hem borca hemde imzaya ayrı ayrı itiraz etmelidir.


Örneğin; Benim alacaklıya borcum bulunmamaktadır. Borca,ve ferilerine ve bütün alacak kalemlerine itiraz ediyorum.Ayrıca ödeme emrinin ekindeki senette bulunan imzalar bana ait değildir. (Veya imza sahtedir, imzaya itiraz ediyorum.


Ödeme emrine itiraz edilmesinin sonuçları nelerdir?

Ödeme emrine itirazın sonuçları takibe yapılan itiraza göre değişmektedir. Eğer borcun tamamına itiraz edilmiş ise İcra müdürlüğü borcun tamamı yönünden takibi durdurur. İtiraz kısmi olarak yapılmış ise itiraz edilen kısım yönünden takip durur. İtiraz edilmeyen kısım yönünden takip devam eder.Ödeme emrine itiraz edilmemiş ise itiraz süresi içerisinde borç ve icra giderleri icra müdürlüğü hesabına açıklama kısmına dosya numarası belirtilmek suretiyle ödenmelidir.Aksi taktirde takip kesinleşmiş olduğundan alacaklı haciz isteyebilecektir.Aşağıda bazı itiraz dilekçeleri paylaşılmıştır.
1-) Borcun tamamına itiraz edilen durumlarda örnek dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır;ADANA ..... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya numarası: 2020/.........

Borçlu: ...Tutmaz

Adres:


Yukarıda esas numarası belirtilen icra takibinde ödeme emri 01.06.2020 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.Alacaklıya herhangi bir borcumun bulunmaması sebebiyle ödeme emrinde bulunan asıl alacağa, ferilerine, faize ve bütün alacak kalemlerine itiraz ediyorum.Takibin durdurulmasını talep ederim.(05.06.2020)


Borçlu

...Tutmaz

İmza
2-) Borcun bir kısmına itiraz edilecek ise;ADANA ..... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya numarası: 2020/.........

Borçlu: ...Tutmaz

Adres:


Yukarıda esas numarası belirtilen icra takibinde ödeme emri 01.06.2020 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Alacaklıya borcumun 1000,00 TL' sini daha önce ödedim. Ödediğim kısma itiraz ediyorum.İtiraz ettiğim kısım yönünden takibin durdurulmasını talep ederim.(05.06.2020)


Borçlu

...Tutmaz

İmzaİlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page