top of page

Tüm arsa sahipleri ile sözleşme imzalamayan yüklenici TMK' nın 724.maddesinden yararlanabilir mi?

Yüklenici, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile taşınmazın özgülendiği amaç da değişeceğinden sözleşmenin arsa sahiplerinin tamamı ile yapılması zorunludur. Eğer yüklenici arsa maliklerinden biri veya bir kısmı ile sözleşme yapmış ve diğer malikler bu sözleşmeye açık veya örtülü rıza göstermemiş iseler yüklenici Medeni kanunun 724.Maddesine göre iyi niyetli kabul edilemez.


Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 07.04.2016 Tarih 2015/2892 Esas Sayılı Kararı


Davaya konu olan C/l bağımsız bölüm numaralı yerde karşılıklı olarak feshinden sonraki dönemde yapıldığı, taşınmazın arsa bedelinin 1.126.452,66 TL, toplam yapı bedeli­nin 977.754,00 TL olduğu, hisseye düşen yapı bedelinin 607.433,00 TL olarak hesaplandığı, TMK'nın 692. maddesine göre paylı mülkiyete tabi arazide haksız inşaat yapılması durumunun söz konusu olduğu, TMK'nın 724. maddesine göre ya­pının değeri açık olarak arsanın değerinden fazla ise iyiniyetli tarafın uygun bir be­del karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyeti­nin malzeme sahibine verilmesini isteyebileceği, her ne kadar yapılan hesaplamalara göre yapının değerinin açıkça arsanın değerinden fazla olduğu görülse de, davaya konu yerin sınırlarının belli olması ve tapu kayıtlarında yapılacak bir inceleme ile bu ver üzerinde N. A.’in paydaş olarak mülkiyet hakkına sahip olduğunun tespit edilebilmesi karsısında davacının iyiniyetli olmadığı, bu se­beple bedelsiz veya bedel karşılığı tapu iptali ve tescil taleplerinin yerinde ol­madığı, davacı taraf terditli olarak bina değerinin verilmesini de talep etmişse de, davaya konu taşınmazın halen davacı tarafın zilyetliğinde bulunması sebebiyle ta­şınmazdaki kullanımlarının devam ettiği, bu aşamada şahsi hak niteliğindeki bedel taleplerinin de mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dairemizin 6.11.2014 gün ve 2014/1259 esas 2014/7010 karar sayılı ilamı ile, mahkemece, taşınmazın çaplı olması sebebiyle davacı tarafın iyi niyetinden bahsedilemeyeceği gerekçesine davalı olarak da­vacı tarafın diğer istemleri gibi bina değerinin verilmesi isteminin de reddine karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, davaya konu taşınmazın davacının zilyedliğinde bulunduğu ve kullanımının devam ettiği, bu aşamada şahsi hak niteli­ğindeki bedel taleplerinin kabulünün mümkün olmadığı gerekçesine de dayanılması doğru olmamış ise de, sonucu itibariyle doğru olan kararın, HUMK'un 438/ son maddesi uyarınca gerekçesi kısmen değiştirilerek onanmasına karar verilmiştir.. ”

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

İnşaatçı İpoteği nedir?

Medeni Kanunlar, inşaat sektöründe yaşanan sorunları çözmek için birçok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemelerden biri de inşaatçı ipoteği hakkıdır. İnşaatçı ipoteği, yüklenicinin inşaatı gerçekleşti

Comentários


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page