top of page

Yönetim kurulu toplantılarında divan heyeti seçilmeli ve tutanakları imzalama yetkisi verilmelidir.


Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri kurul toplantısını yönetecek kişilerle ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Ancak uygulamada çok fazla bağımsız bölüm maliki olan taşınmazların toplantısında ve toplantının hemen başında toplantıyı yönetecek, alman kararları yazacak kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Divan heyeti oluşturulurken, bu heyete alınan kararları kat malikleri adına imzalama yetkisi de verilmektedir. Divan heyeti seçilmeden yapılan toplantı hukuka aykırıdır.


Kat Mülkiyeti Kanununun 32/4 maddesinde “Kat malikleri kurulu kararları 1 'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. ” Hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kat malikleri kurulu kararlarının noterce tasdikli karar defterine yazılması gerekir. Ancak kat malikleri genel kurulunun, divan heyetine alınan kararları imzalama yetkisi verdiği durumlarda, alınan kararın kat maliklerince imzalanmış sayılacağı Yargıtay kararları ile benimsenmiş bulunmaktadır. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmemiş ise divan heyetince atılan imzalar kat maliklerince atılmış sayılmaz.EMSAL KARAR
ÖZET: Toplantıya katılanlarca divan heyetine toplantı tutanaklarına imzalama yetkisi verilmediği, buna rağmen genel kurul toplantı tutanağı başlıklı belgeni sadece divan heyeti tarafından imzalandığı anlaşıldığına göre, 634 sayılı Kanunun 32/4. maddesinde belirtilen şekil şartlarına uyulduğundan söz edilemez.

Davacılar dava dilekçesi ile ... Evleri sitesinin 15/04/2011 tarihli ilk kat malikleri toplantısının KMK'nın 32/3. maddesine aykırı olarak alınan kararının toplantıya katılan maliklerin tümü tarafından imzalanmaksızın alelade bir kağıda yazıldığını, toplantı tarihi ve gündeminin müvekkillerden 'a ulaşmadığını ve bu nedenle kendisinin toplantıya katılamadığını, toplantıda hazır bulunmayan ve ...'in bu konuda iradeleri olup olmadığına bakılmaksızın sitenin yönetim kurulu üyeliklerine seçildiklerini, yine toplantıda hazır bulunup bulunmadığı tespit edilemeyen ......'in de denetleme kuruluna seçildiğini, söz konusu toplantıda hakkaniyete aykırı kararların alındığını, bu nedenlerle ... Evleri sitesinin 15/04/2011 tarihli ilk kat malikleri kurulu toplantısının yoklukla malul olduğunun tespiti ile toplantıda alınmış tüm kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece kat malikleri kurulu tutanağının KMK'nın 32. maddesine aykırı olduğu bu nedenle yönetici seçimi ve ibraya ilişkin kararların yok hükmünde olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne , ... Evleri sitesinin 15/04/2011 tarihli ilk kat malikleri kumlu toplantısının yoklukla malul olduğunun tespitine ve bu nedenle toplantıda alman kararların iptaline karar verilmiştir.


Dava, 634 sayılı Kanundan kaynaklanan kat malikleri kumlu kararının iptali davasıdır. 634 sayılı Kanunun 32/4. maddesine göre; kat malikleri kumlu kararları (l)'den başlayıp sırayla giden sayfa numaralan taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, iptali istenen toplantıya davacıların katılmadığı, toplantıya katılanlarca divan heyetine toplantı tutanaklarına imzalama yetkisi verilmediği, buna rağmen genel kurul toplantı tutanağı başlıklı belgenin sadece divan heyeti tarafından imzalandığı anlaşıldığına göre, 634 sayılı Kanunun 32/4. maddesinde belirtilen şekil şartlarına uyulduğundan söz edilemez. Bu nedenle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, oy birliğiyle karar verildi. (Y.20.HD’nin 3.10.2017 gün ve 2017/3912-7203 sayılı ilamı)İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page