top of page

İlam niteliğindeki Belgeler nelerdir?
İcra ve İflas Kanununda düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgeler (İİK Madde 38)


 1. Mahkeme huzurunda yapılan sulhler ilam hükmündedir.

 2. Mahkeme huzurunda yapılan kabuller ilam hükmündedir.

 3. Temyiz kefaletnameleri ilam hükmündedir.

 4. İcra dairesindeki kefaletler ilam hükmündedir.

 5. Mahkemece tasdik edilen konkordato, konkordato projesindeki alacaklar bakımından ilam niteliğindedir

 • Mahkeme huzurunda yapılan sulhler ilam hükmündedir.

Sulh görülmekte olan bir davada tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşmedir.Naip ve istinabe hakimi önünde yapılan sulhler ile keşif sırasında yapılan sulhler mahkeme önünde yapılmış sulh sayıldığından ilam hükmündedir.

 • Mahkeme huzurunda yapılan kabuller ilam hükmündedir.

Kabul, davacının talep sonucuna davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir.

Para borcu kabulünü içeren düzenleme suretiyle re’sen tanzim edilen noter senetleri ilam hükmündedir.

Bu senetlerin ilam hükmünde olabilmesi için

 1. kayıtsız şartsız tek taraflı borç ikrarını içermesi ve

 2. noterlerce re’sen düzenlenmiş olması gerekir. Noterlerce düzenleme şeklinde yapılmasına rağmen iki tarafa borç yükleyen karşılıklı edimleri içeren bir sözleşme ilam sayılmaz. (12 HD 10.11.2006 17842-20956)

 • Temyiz kefaletnameleri ilam hükmündedir.

Temyiz kefaletnameleri, İİK ' nın 36. maddesine göre Yargıtay’dan icranın geri bırakılması kararı getirilmesi ya da İİK' nın 33. maddesine göre icranın geri bırakılması talebinin reddine ilişkin icra mahkemesi kararının borçlu tarafından temyizi için verilen kefaletlerdir.

 • İcra dairesindeki kefaletler ilam hükmündedir.

Üçüncü kişilerin icra dairesi önünde borçlunun borcunu tamamen veya bir kısmını üstlenmesi ve ödemeyi taahhüt etmesi ile icra kefaleti doğar. (Detay için Bakınız)

 • Mahkemece tasdik edilen konkordato, konkordato projesindeki alacaklar bakımından ilam niteliğindedir. (12 HD 6.4.1976 1196/4211)


Özel Kanunlarca İlam Hükmünde Kabul Edilen Belgeler

 • Dispeç raporlarının tasdiki hakkındaki kesinleşmiş kararlar ile itiraza uğramamış olan dispeç raporunun tasdiki hakkındaki kararlar. (TK. m. 1213)

 • 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 16/son maddesi uyarınca müteşebbis heyetin yönetim aidatı ile ilgili kararları.

 • Baroların, avukatlar hakkında verdikleri para cezasına ve giderlere ilişkin kararlar.(Avukatlık Kanunu m.162,64,86)

 • Harcırah Kanunu gereğince fazla tahakkuk ettirilen paraların geri verilmesi hakkında verilen kararlar. (6245 Sayılı K. m. 59/VII)

 • Avukatlar ve müvekkilleri tarafından birlikte düzenlenen uzlaşma tutanakları. (Avukatlık Kanunu m.35/A)

 • Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, koruma ve ihtiyar meclislerinin kesinleşmiş tazmin (ödetme) kararları. (4081 Sayılı K. m. 10)

 • Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneklerinin kayıt ücretleri, yıllık aidatı ve para cezaları ile ilgili kararları. (507 Sayılı K. m. 39,108)

 • Kamulaştırma Kanununun 16, 17, 19. maddeleri uyarınca kamulaştırma yapılan yerin idare adına tapuya tescilinden sonra, idare tarafından, kamulaştırılan taşınmazın boşaltılması icra dairesinden istenebilir. Bu talebe ilişkin belgeler ilam niteliğindedir. (2942 Sayılı K. m. 20/I)

 • Noterlik Kanunu uyarınca, stajyerlik ücretinin geri verilmesi, fazla alınan ücretlerin geri verilmesi, para cezası ve giderlerin ödenmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca verilen kararlar. (1512 Sayılı K. m. 20/V, 117/I, 145/II, 145/III)

 • Tahkim Kanunu uyarınca, hakemler tarafından verilen kararlar. (3533 Sayılı K. m. 7)

 • 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifler ve Birlikleri Kanununun 12. maddesine göre kooperatiflerin kredi ile ilgisi olacak senetleri ve taahhütname ve sözleşmelerin ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından tasdik edilmeleri halinde bu belgeler İİK. nun 38. maddesinde yazılı ilam niteliğindeki belgeler hükmündedir.

 • Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince verilen masrafların tecavüzde bulunandan alınmasına ilişkin kararlar.(3091 Sayılı K. m. 17/IV)

 • Ticaret oda ve borsalarının kayıt ücreti, yıllık aidat, kesinleşen zamlar, para cezalarına ilişkin kararları. (5590 Sayılı K. m. 78)

 • Tüketici sorunları hakem heyetinin, değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.(4077 sayılı K. m.22/V)

 • İİK 149. maddesine göre kayıtsız şartsız belirli bir borcu ikrarını içeren ipotek akit tabloları ilam niteliğinde belge sayılır.

 • İİK 150/ı maddesine göre borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayri nakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi anılan maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde icra müdürlüğünce İİK 149. maddeye göre işlem yapılır.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Bonoyu düzenleyen vekilin yetkisinin bulunmaması

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04/05/2016 gün, 2015/2941 E. 2016/573 K. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan son

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page