top of page

KVKK Nedir? Kişisel verilerin korunması kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? Kanunun amacı nedir?


2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir

Avrupa Birliğine uyum sürecininde bir parçası olan ve Kişisel verilerin korunmasını açıkça anayasal güvence altına alan bu fıkra ile korumaya ilişkin esasların kanunla düzenleneceği öngörüldüğünden bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.


Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.


Kanun Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar(şirketler ve şahıslar) ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, kanunda öngörülen usul ve esaslar tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanmaktadır.Kanun gerçek kişilere ait verileri koruma kapsamına aldığından tüzel kişilere ait verilerin işlenmesi kanun kapsamında değildir.


Veri sorumluları sicil bilgi sistemi(VERBİS) Nedir?


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. Maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda,Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) oluşturmuş olup bazı veri sorumlularının bu sisteme bu sisteme kayıt olmalarını zorunlu kılmıştır.

VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.


Daha fazla bilgi için bakınız... https://www.kvkk.gov.tr/

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Arsa payının düzeltilmesi davası

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen

Comments


Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti

Hukuku

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

520-west-28th-street-z160713-z.jpg

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi nasıl 

düzenlenir?

Image by Anirudh Gaur

Tapu iptal ve tescil davaları

Sayfa başına dön
bottom of page